Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw

Janusz Czapiński , Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

The article discusses the level and types of unemployment and its consequences for the functioning of businesses. At the end of 2013 the unemployment rate in Poland reached 13.4% and was higher than the unemployment rate determined by the BAEL method (10.4%). The highest unemployment affects low-skilled workers due to the increasing pace of technical and technological development and growing demands towards employees. Unemployment can have both positive and negative influence on the functioning of enterprises. In the short term it sharpens the competition between workers for jobs and leads to improving skills and work discipline. This allows companies to reduce operating costs and improve profitability. Long-term unemployment results in demand decrease and decline in state budget revenues. Likewise increased spendings on welfare benefits and unemployment combating programs deepen the deficit.
Author Janusz Czapiński - University of Finance and Management (WSFiZ)
Janusz Czapiński,,
-
, Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Unemployment Rate in Poland and its Impact Companies
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2014
No11
Pages69-82
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpoziom bezrobocia, rodzaje bezrobocia, skutki bezrobocia
Abstract in PolishW artykule omówione zostały poziom i rodzaje bezrobocia oraz jego skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 13,4% i była wyższa niż stopa bezrobocia ustalona według metody BAEL (10,4%). Największe bezrobocie dotyka osoby 0 niskich kwalifikacjach ze względu na rosnące tempo postępu techniczno-technologicznego 1 wzrost wymagań wobec pracowników. Bezrobocie pociąga za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstw. W krótkim okresie powoduje ono powstawanie konkurencji między pracownikami o miejsca pracy i skłania do podnoszenia kwalifikacji oraz poprawy dyscypliny pracy. Przedsiębiorstwom pozwala to obniżyć koszty działalności i poprawić rentowność. Bezrobocie długookresowe pociąga za sobą spadek popytu, spadek dochodów do budżetu państwa, wzrost wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, na pomoc socjalną i na realizację programów walki z bezrobociem, co pogłębia deficyt budżetu państwa.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?