Zastosowanie popiołu i żużlu powstałych w wyniku technologii fluidalnego spalania osadów ściekowych do usuwania jonów kadmu

Tomasz Kalak

Abstract

In times of globalization, industrial and economic development, new technologies, pollution of the natural environment, including groundwater, rivers, lakes, gulf, seas and oceans, by toxic substances has become a serious global problem. Due to the superior role of water in maintaining life on Earth, ensuring its purity seems to be a key issue. According to the World Health Organization (WHO) and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), heavy metals are one of the most harmful pollutants in the natural environment. Their presence in high concentrations in human body causes disorders of various systems, including nervous, circulatory, immune, digestive, reproductive and kidneys. For this reason, there are indications to look for new and cheap methods of removing metal ions from wastewater and the aquatic environment. Fly ash and slag are waste obtained in modern fluidized bed combustion (CFBC) technology, considered by the European Union as the most effective method of municipal sewage sludge incineration. In the present research, the physical and chemical properties of adsorbents were characterized, such as: grain composition, bulk density, grain size, SEM-EDS elemental analysis, thermogravimetry, BET adsorption and desorption, pore volume, SEM image analysis and FT-IR analysis. In addition, the experiments showed high adsorption efficiency and adsorptive capacity of Cd(II) ions on the adsorbents tested. In summary, it can be concluded that the obtained results are a sufficient impulse to continue research in this area. Industrial waste in the form of fly ash and slag could be successfully used in adsorption processes to remove cadmium ions from wastewater. Keywords: sewage sludge, fly ash and slag waste, circulating fluidized bed combustion technology, adsorption processes, Cd(II) ions.
Autor Tomasz Kalak (WT / KTiEPP)
Tomasz Kalak
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
Inne wersje tytułuThe use of fly ash and slag resulting from the fluidized bed combustion technology of sewage sludge for the removal of cadmium ions
Paginacja160-181
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Książka Janiszewska Mariola (red.): Problematyka z zakresu nauk o środowisku – przegląd i badania, 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, ISBN 978-83-65932-93-8, 340 s.
Słowa kluczowe w języku polskimosad ściekowy, odpady popiołu lotnego i żużlu, technologia spalania cyrkulacyjnego w złożu fluidalnym, procesy adsorpcji, jony Cd(II)
Słowa kluczowe w języku angielskimsewage sludge, fly ash and slag waste, circulating fluidized bed combustion technology, adsorption processes, Cd(II) ions
Streszczenie w języku polskimW czasach globalizacji, rozwoju przemysłowego, gospodarczego i nowych technologii zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym wód gruntowych, rzek, jezior, zatok, mórz i oceanów, substancjami toksycznymi stało się poważnym problemem globalnym. Ze względu na nadrzędną rolę wody w utrzymaniu życia na Ziemi, zapewnienie jej czystości wydaje się być kluczową kwestią. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Agencji Rejestru Substancji Toksycznych i Chorób (ATSDR) metale ciężkie są jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Ich obecność w wysokim stężeniu w organizmie człowieka powoduje zaburzenia różnych układów, w tym nerwowego, krwionośnego, odpornościowego, trawiennego, rozrodczego i nerek. z tego powodu istnieją przesłanki, aby poszukiwać nowe i tanie metody usuwania jonów metali ze ścieków i środowiska wodnego. Popiół lotny i żużel są odpadami otrzymywanymi w nowoczesnej technologii spalania cyrkulacyjnego w złożu fluidalnym (CFBC), uważanej przez Unię Europejską za najbardziej efektywną metodą spalania komunalnych osadów ściekowych. w niniejszych badaniach scharakteryzowano właściwości fizyczne i chemiczne adsorbentów takie jak: skład ziarnowy, gęstość nasypowa, wielkość ziaren, analiza elementarna SEM-EDS, termograwimetria, adsorpcja i desorpcja BET, objętość porów, analiza obrazów SEM oraz analiza FT-IR. Dodatkowo eksperymenty wykazały wysoką wydajność adsorpcji i pojemność adsorpcyjną jonów Cd(II) na badanych adsorbentach. Podsumowując, można stwierdzić, że uzyskane rezultaty są wystarczającym impulsem do kontynuowania prac badawczych w tym zakresie. Odpady przemysłowe w postaci popiołu lotnego i żużlu mogłyby być z powodzeniem stosowane w procesach adsorpcji w celu usuwania jonów kadmu ze ścieków. Słowa kluczowe: osad ściekowy, odpady popiołu lotnego i żużlu, technologia spalania cyrkulacyjnego w złożu fluidalnym, procesy adsorpcji, jony Cd(II).
URL http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/401DD107-FB12-6332-001E-679F8061F2C2
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 10-02-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?