Postulat niedyskryminowania oszczędności w podatku dochodowym a lokowanie środków na IKE i IKZE

Anna Leszczyłowska

Abstract

A typical feature of the Polish personal income tax is a cumulative growth of the tax burden on savings over time. Investing in individual pension accounts 'IKE' and 'IKZE' allows to restrict this unfavourable phenomenon to some extent. This is possible due to a mechanism of tax preferences which are in line with the concepts of savings-adjusted and interest-adjusted income tax broadly discussed in literature. These approaches do not discriminate savings against consumption and fulfil the postulate of inter-period income tax neutrality. The aim of the paper is to answer the question to what extent investing in the accounts 'IKE' and 'IKZE' complies with the above mentioned tax concepts. In the article, a novel comparative analysis with respect to two aspects is carried out. First, formal rules governing 'IKE' and 'IKZE', with a particular focus on tax regulations, are compared. As a result, a model is developed which determines the tax effects depending on the type of the account and the way (point in time) funds are withdrawn. Second, some detailed measures introduced in practice are compared against theoretical concepts and postulates. The comparative analysis conducted in the paper reveals that, in general, the tax preferences foreseen for the both types of pension accounts comply with the theoretical income tax concepts which do not distort savings decisions. However, numerous regulations which were introduced in practice lead to a far-reaching restriction of the postulate of non-discrimination of savings against consumption.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe Postulate of Non-Discrimination of Savings by the Income Tax and Investing in Individual Pension Accounts 'IKE' and 'IKZE'
Journal seriesFINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, ISSN 1899-4822, (B 12 pkt)
Issue year2016
No1 (9)
Pages209-232
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishopodatkowanie, oszczędności, IKE, IKZE
Keywords in Englishincome tax, savings, individual pension accounts, IKE, IKZE
Abstract in PolishCelem artykułu jest dokonanie oceny, w jakim zakresie lokowanie oszczędności na IKE i IKZE - jako niosące pewne korzyści na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest zgodne z koncepcjami opodatkowania, które nie dyskryminują oszczędności względem bieżącej konsumpcji i realizują tym samym postulat podatku dochodowego neutralnego w ujęciu międzyokresowym. W artykule zastosowano metodę analizy porównawczej, przy czym autorskie porównania przeprowadzono na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dokonano porównania rozwiązań formalnych regulujących funkcjonowanie IKE i IKZE, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji podatkowych. W jego wyniku przedstawiono model zróżnicowania w czasie skutków opodatkowania w zależności od rodzaju instrumentu (konta), za pomocą którego tworzone są oszczędności, oraz sposobu (momentu) ich późniejszej likwidacji. Po drugie porównano rozwiązania zastosowane w praktyce z koncepcjami i postulatami teorii podatkowej. Było to niezbędne dla realizacji celu artykułu. W ten sposób zastosowana metoda analizy porównawczej pozwoliła na sformułowanie szczegółowych wniosków wypływających z przeprowadzonych porównań.
URL http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin._19-16_13-A.Leszczylowska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?