Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r

Andrzej Czyżewski , Piotr Kułyk

Abstract

In the article one presented changes in the resource allocation of the land and the agricultural labour in 30 countries. One paid attention on the differentiation in these processes in countries. We presented dominant processes and curiosities. One evidenced the meaning of the financial support on the resource allocation in the agriculture. We presented the dependence among changes of the financial support and with changes of the supply of the work.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Piotr Kułyk,,
-
Other language title versionsThe Relation Land-Labour Conditioned the Financial Support of the Agriculture on the Example of Chosen Countries of the World and UE-15
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol14
No2
Pages31-42
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrolnictwo, alokacja zasobów, interwencjonizm w rolnictwie
Keywords in Englishagriculture, resources allocation, interventionism in agriculture
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zmiany zachodzące w alokacji zasobów ziemi i pracy w rolnictwie w 30. krajach, w tym UE-15. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie w zachodzących przekształceniach w poszczególnych państwach wskazując na procesy dominujące i występujące osobliwości. Wskazano na znaczenie finansowego wsparcia na alokację zasobów w rolnictwie. Przedstawiono zależność pomiędzy jego zmianami a zmianami zasobu pracy, podkreślając, iż impulsy fiskalne oddziaływały na dynamikę realokacji tych zasobów.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2014_T14(29)_z2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?