Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej

Ewa Cieślik

Abstract

The aim of this article is to analyse changes in foreign trade in the so-called new member states (EU-10) and the role these states play in global value chains (GVCs) as a result of liberalisation and integration with the EU. The hypothesis of this article is: the position in GVCs of analyzed states has improved significantly since the EU accession. The study focuses on trade linkages among countries before and after the accession. The article focuses on the country-level and sectoral-level value-added analysis. To ensure consistency and comparability of results, the data sources were databases kept by international organisations, mainly OECD-WTO Trade in Value Added and World Input-Output Database
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsThe participation of new EU member states (EU-10) in global value chains in the years immediately following their accession to the European Union
Journal seriesRocznik Integracji Europejskiej, ISSN 1899-6256, (B 11 pkt)
Issue year2016
No10
Pages291-301
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishUE-10, wartość dodana, handel zagraniczny
Keywords in EnglishEU-10, value added, foreign trade
Abstract in PolishArtykuł ma na celu ukazanie zmian w handlu zagranicznym i roli nowych państw członkowskich UE (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości na tle procesów liberalizacyjnych i procesu integracji z Unią Europejską (UE). Przeprowadzone badanie ma na celu zweryfikowanie następującej hipotezy: pozycja nowych krajów członkowskich w globalnych łańcuchach wartości po akcesji do UE znacząco wzrosła. W opracowaniu skoncentrowano się na analizie powiązań handlowych przed przystąpieniem do UE i kilka lat po tej akcesji. Artykuł koncentruje się na analizie wartości dodanej na poziomie krajów i branż. W celu utrzymania jednolitości i porównywalności otrzymanych wyników badań w opracowaniu posłużono się bazami danych organizacji międzynarodowych, głównie OECD-WTO Trade in Value Added oraz World InputOutput Database.
DOIDOI:10.14746/rie.2016.10.18
URL http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-18.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?