Pieniądz w modelach cykli koniunkturalnych

Ryszard Barczyk

Abstract

Breakdown of economic activity which occurred in the real sphere of the market systems in the last few years was caused by various disturbances in the nominal sphere. Crisis in the banking sector (which through the channels of monetary impulses transmission spread over the world economy) caused, among others, changes in the origin of the modern business cycle. Under such conditions it is necessary to determine the possibilities of using the existing theoretical models of contemporary business cycles to explain their origin and describe their morphological features. The aim of this article is to examine directions of evolution in the main theoretical schools of business activity which try to explain the sources and the course of a contemporary business cycle. In these considerations attention will be focused on the analysis of the most important directions in the studies of business cycles described in the related literature. The article consists of two parts. The first one presents money and credit concepts of business cycles elaborated at the turn of the 19th and the 20th century. The second part describes hypotheses showing the influence of bank money on the origin of business fluctuations, presented by the Austrian school, Keynesism, monetarism, by the new classical macroeconomics, theory of the real business cycle and neoclassical synthesis.
Autor Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk
- Katedra Koniunktury Gospodarczej
Inne wersje tytułuMoney in models of business cycles
Tytuł czasopisma/seriiPrace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Sgh, ISSN 0866-9503, (B 8 pkt)
Rok wydania2014
Nr94
Paginacja103-128
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.25
Słowa kluczowe w języku polskimcykle koniunkturalne, keynesizm, monetaryzm, nowa klasyczna makroekonomia, stopy procentowe
Słowa kluczowe w języku angielskimbusiness cycles, Keynesism, monetarism, new classical macroeconomics, interest rates
Streszczenie w języku polskimZałamanie aktywności gospodarczej w sferze realnej, które wystąpiło w ostatnich latach w systemach rynkowych było spowodowane przez różnorodne zaburzenia w sferze nominalnej. Kryzys w sektorze bankowym, który poprzez kanały transmisji impulsów pieniężnych rozprzestrzenił się w gospodarce światowej, spowodował m.in. zmianę genezy współczesnego cyklu koniunkturalnego. W tych warunkach jest niezbędnym określenie możliwości wykorzystania istniejących modeli teoretycznych współczesnych cykli koniunkturalnych do wyjaśnienia ich genezy i właściwości morfologicznych. Celem poniższej pracy jest zbadanie kierunków ewolucji głównych nurtów teoretycznych, istniejących w koniunkturze gospodarczej do wyjaśnienia genezy i przebiegu współczesnego cyklu koniunkturalnego. W rozważaniach tych uwaga zostanie skoncentrowana na analizie najważniejszych kierunków badań cykli, które występują w literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostaną omówione pieniężno-kredytowe koncepcje cykli koniunkturalnych, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. W części drugiej zostaną przedstawione hipotezy ukazujące wpływ pieniądza bankowego na powstawanie wahań koniunkturalnych, istniejące w szkole austriackiej, keynesizmie, monetaryzmie, nowej klasycznej makroekonomii, w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz w syntezie neoklasycznej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim94.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruPolityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?