Zagrożenia funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w aspekcie zmian regulacji prawnych

Katarzyna Sojka

Abstract

The publication is aimed at drawing attention to the problems and risks associated with the introduction of new legislation on the functioning of the internal audit in public fi nance sector units in Poland. Through an analysis of the regulations and developments in the fi eld of the above, the author points to the need for clarifi cation or amendment of the existing legal acts. It shows the essence of the problems and threats that impact the quality, accuracy and compliance with the IIA standards for the functioning of the internal audit in Poland. The publication uses a methodology based on an analysis of regulations and studies to assess the functioning of the internal audit in terms of the public fi nance sector. The problems and risks presented in this publication are currently occurring in the public sector. The solutions remain in the interest of internal auditors employed in the public fi nance sector, external contractors providing services within the scope of the audit and managers of the units in which the audit is functioning or will continue to function.
Author Katarzyna Sojka (UEP)
Katarzyna Sojka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThreats to Functioning of the Internal Audit in Public Finance Units in Relation to Changes in Legal Legislation
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2016
No1 (39)
Pages191-198
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, koordynacja audytu, formy zatrudniania audytorów
Keywords in Englishinternal audit, coordination of audits, forms of employment of auditors
Abstract in PolishPublikacja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp) w Polsce. Poprzez analizę regulacji prawnych i opracowań w powyższym zakresie autor wskazuje na potrzeby doprecyzowania lub wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach prawnych. Uwzględnia także istotę problemów i zagrożeń, które wpływają, na jakość, prawidłowość i zgodność ze Standardami IIA funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. W publikacji zastosowano metodologię opartą na analizie regulacji prawnych i opracowań w zakresie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w jsfp. Wskazane problemy i zagrożenia przedstawione w tej publikacji są problemami obecnie występującymi w sektorze publicznym. Ich rozwiązaniem zajmują się zarówno audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jsfp, usługodawcy zewnętrzni świadczący usługi w zakresie audytu, jak również kierownicy jednostek, w których audyt już funkcjonuje lub będzie wprowadzony w przyszłości.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.22
URL http://www.jard.edu.pl/pub/22_1_2016_pl.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?