Budżet rolny w Polsce w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na ubezpieczenie społeczne rolników

Andrzej Czyżewski

Abstract

The article presents the planned expenditures on KRUS and their place in the structure of Polish agricultural budget in 2016. There are discussed the planned expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets, presenting their dynamics in the long term, in particular after 2003 when Poland joined the EU. Considerations take into account of the budget headings falling in specific provisions , the budgets of provincial governors and European Funds Budget. The article indicates on the dynamics of the expenditure in the agricultural budget to the general budget expenditure and GDP. It was also mentioned the increase or decrease in spending from the national budget funds in 2016 in comparison with the previous year and in relation to the budget of the European Funds Budget. Against this background, the level and dynamics of budget spending on KRUS in the long term are presented. Considerations allowed to draw a number of conclusions indicating a favorable situation of the agricultural budget for 2016 in relation to previous years, the budget multiplication by European Funds Budget, and above all more complementary than substitutional increase in expenditures on KRUS in relation to the pro-development spendings. It was emphasized that in relation to changes in non-farm environment it is an objective phenomenon and should not be seen as limiting the development of agriculture and rural areas.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe agricultural budget of Poland in 2016 r. with particular taking into consideration expenses on farmers' social insurance. Summary
Journal seriesUbezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, ISSN 1507-4757, (B 5 pkt)
Issue year2016
No57
Pages7-23
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishbudżet rolny, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rezerwy celowe, Budżet Środków Europejskich
Keywords in Englishagricultural budget, agriculture, rural developement, agricultural markets, specific provisions, European Fund Budget
Abstract in PolishW artykule zostały przedstawione planowane wydatki na KRUS oraz ich miejsce w strukturze budżetu rolnego Polski w 2016 r. Omówiono planowane nakłady na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, przedstawiając ich dynamikę w długim okresie, w szczególności po 2003 r., tj. od akcesji Polski do UE. Rozważania uwzględniły także tytuły budżetowe mieszczące się w rezerwach celowych, budżetach wojewodów oraz Budżecie Środków Europejskich. Wskazano na dynamikę relacji wydatków w budżecie rolnym do ogółu wydatków budżetowych oraz PKB. Wskazano także na przyrost bądź spadek wydatków z krajowych środków budżetowych w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz w odniesieniu do Budżetu Środków Europejskich. Na tym tle dopiero zaprezentowano poziom i dynamikę wydatków budżetowych na cele KRUS w długim okresie. Rozważania pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków, wskazujących na korzystne usytuowanie budżetu rolnego na 2016 r. w stosunku do lat ubiegłych, jego multiplikację poprzez Budżet Środków Europejskich, a przede wszystkim bardziej komplementarny względem wydatków prorozwojowych niż substytucyjny wzrost wydatków na KRUS. Podkreślono, iż w relacji do zmian w otoczeniu pozarolniczym jest to zjawisko obiektywne i nie należy go traktować jako ograniczenia rozwoju rolnictwa i wsi.
URL https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/UwR-wydanie-57.2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?