Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora

Piotr Zygmanowski

Abstract

The paper aims to answer a question whether the NewConnect market developed in 2007-2015 in line with the initial assumptions of its organiser regarding the type and the size of issuers. In the introduction the author has presented his main and secondary hypotheses. The first part of the article presents the theoretical basis of the impact of financial market development on economic growth, as well as the premises of NewConnect's foundation, its architecture and current listing criteria. The second part of the article contains the research result regarding the size of listed issuers and their type of business activity. The summary includes the author's conclusions with regards to the hypothesis, as well as identification of areas that require further analysis. The study allowed full realisation of the main objective. The results confirm the primary hypothesis, proving that NewConnect is a market for micro, small and medium-sized companies. The verification of the secondary hypothesis proved that NewConnect is a market for all types of companies and not only for innovative companies that base their business on intangible assets. The research results indicate that the NewConnect market in 2007-2015 only partially developed in line with the initial assumptions of its organiser regarding the type and the size of issuers.
Autor Piotr Zygmanowski (WE / KTPiPP)
Piotr Zygmanowski
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuNewConnect Market Development in Light of Its Organiser's Initial Assumptions
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2016
Nr2
Paginacja217-230
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimNewConnect; małe i średnie przedsiębiorstwa; mikroprzedsiębiorstwa; innowacyjność; IPO; debiut
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest weryfikacja wybranych początkowych założeń organizatora rynku NewConnect, tj. założeń w zakresie rozmiaru debiutujących emitentów i rodzaju prowadzonej przez nich działalności. W pierwszej z części zasadniczych zaprezentowano podstawy teorii wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy, przesłanki utworzenia rynku NewConnect oraz aktualne kryteria wprowadzenia do obrotu. W drugiej z części zasadniczych zawarto wyniki badań nad wielkością emitentów, którzy zdecydowali się wprowadzić swoje akcje na rynek NewConnect, a także ich charakterystykę. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczną weryfikację hipotez towarzyszących badaniu i ogólne wnioski płynące z badania, wskazując jednocześnie obszary wymagające dalszej dogłębnej analizy. Przeprowadzone badania pozwoliły na pełną realizację zakładanego celu artykułu. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect jest rynkiem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań, które świadczą o tym, iż 98,7% emitentów w momencie debiutu kwalifikowało się do grupy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie zweryfikowana została także hipoteza cząstkowa. Wykazała ona, że rynek NewConnect jest rynkiem nie tylko dla spółek kwalifikowanych do innowacyjnych branż, które opierają swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych. Uzyskane wyniki wykazały, że spółki zaliczane do sektorów innowacyjnych odpowiadały za 34,75% debiutantów na rynku NewConnect oraz że tylko w przypadku 7,21% spółek wartości niematerialne i prawne stanowiły ponad 50% ich sumy bilansowej. Uzyskane wyniki wskazują, że rynek NewConnect w latach 2007-2015 tylko częściowo rozwijał się zgodnie z założeniami jego organizatora - większą grupę od małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa mikro, natomiast przedsiębiorstwa zaliczane do sektorów innych niż innowacyjne przewyższały swoją liczebnością te, które oparły swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.2.18
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5850/5946#page1&view=Fit
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-07-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?