Application of Stefanis and Panayiotou’s method for prediction of HSP components to extrac-tion of antioxidants from dried oregano plant

Daria Kaczmarek , Ryszard Zieliński

Abstract

The aim of this work was to examine a practical application of the computational method developed by Stefanis and Panayiotou for determination the composition of solvents for efficient extraction of active compounds present in dried oregano plant. We have used the original method developed by Stefanis and Panayiotou to compute the components of the Hansen solubility parameters (HSP) for mixtures of water and ethanol and for some model phenolic compounds present in this plant material. The numerical values of the parameters obtained in such a way for these compounds and the data for two component mixtures: water – ethanol were presented using the plot proposed by Bagley. We have assumed that the condition for a correct selection of the extrahent mixture is the distance on the Bagley's plot below 5 MPa1/2 between the mixture of solvents and the extracted component. On this basis we have found the optimum composition of the used solvents. This result was verified for the extraction process of polyphenolic compounds present in dried oregano plant. It was shown experimentally that in case of dried oregano plant the extrahent composition determined in such a way leads to obtainment of extracts with a high content of polyphenolic antioxidants.
Author Daria Kaczmarek (WT / KTiAI)
Daria Kaczmarek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie metody Stefanisa i Panayiotou do obliczania składowych HSP do ekstrakcji antyoksydantów z suszu lebiodki pospolitej
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (58)
Pages82-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzeciwutleniacze, susz lebiodki pospolitej, ekstrakcja, parametr rozpuszczalności Hansena, wykres Bagley’a, metoda Stefanisa i Panayiotou
Keywords in Englishantioxidants, dried oregano plant, extraction, Hansen solubility parameter, Bagley’s plot, Stefanis and Panayiotou’s method
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było określenie możliwości praktycznego zastosowania opracowanej przez Stefanis’a i Panayiotou’a metody obliczeniowej do wyznaczenia składu rozpuszczalników w celu efektywnej ekstrakcji związków aktywnych obecnych w suszu lebiodki zwyczajnej. Zastosowano oryginalną metodę Stefanis’a i Panayiotou’a do obliczania składowych parametrów rozpuszczalności Hansena (HSP) dla wybranych modelowych związków fenolowych obecnych w tym materiale roślinnym. Obliczone w ten sposób wartości liczbowe parametrów rozpuszczalności dla tych substancji oraz dane dla dwuskładnikowych mieszanin: woda – etanol przedstawiono przy wykorzystaniu wykresu zaproponowanego przez Bagley’a. W pracy założono, że warunkiem poprawnego doboru mieszaniny ekstrahentów na wykresie zaproponowanym przez Bagley’a jest odległość mniejsza od 5 MPa1/2 pomiędzy mieszaniną rozpuszczalników i ekstrahowanym składnikiem. Na tej podstawie znaleziono optymalny skład stosowanych rozpuszczalników. Wynik ten zweryfikowano dla procesu ekstrakcji związków polifenolowych obecnych w suszu lebiodki zwyczajnej. Doświadczalnie wykazano, że dla suszu lebiodki zwyczajnej wyznaczony w ten sposób skład ekstrahentu prowadzi do otrzymania ekstraktów o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy fenolowych.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.01.08
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/215-2019/number-1-58-2019/745-application-of-stefanis-and-panayiotou-s-method-for-prediction-of-hsp-components-to-extraction-of-antioxidants-from-dried-oregano-plant
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?