Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki : próba oceny stanu zjawiska na rynku polskim

Teresa Skalska , Ewa Markiewicz , Michał Pędzierski

Abstract

Purpose. The article attempts to present interdisciplinary assessment of collaborative consumption in Poland's tourism industry. Method. From the empirical side, the used results were from an earlier empirical study, pioneering within the Polish market, conducted in 2015 by one of the authors. In addition, for the purposes of this article, an original study was conducted, the aim of which was to examine the impact of changing consumer preferences in the segment of business travel, for the hotel industry in Poland. Findings. The study shows that the hotel industry in Poland has not yet experienced felt any significant impact of the new competition, although it notes the potential for the appearance of this impact in the future. Research and conclusion limitations. In the theoretical and practical sphere,it results from the extremely complex nature of the studied phenomenon, and the initial phase of development on the Polish market, which results in poor recognition of this phenomenon in the area of tourism (especially on the Polish market). Practical implications. New opportunities for multi-disciplinary empirical research. The authors draw attention to the need for in-depth analysis of the phenomenon in three main areas of research: the relationship between the change in consumer behavior and the development of various forms of collaborative consumption, the impact of new business models using the idea of joint consuption on the tourist market and the determinants of competitiveness and the impact on the social, economic, institutional and legal Environments. Originality. In the literature lacks a comprehensive development presenting the state of collaborative consumption in the area of tourism on the Polish market. Type of paper. The article is mostly theoretical.
Author Teresa Skalska - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Teresa Skalska,,
-
, Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
, Michał Pędzierski - eTravel S.A.
Michał Pędzierski,,
-
Other language title versionsCollaboration Consumption in the Field of Tourism : Attempt to Present the State of Phenomenon in the Polish Market
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No41
Pages165-190
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishkonsumpcja kolaboratywna, rynek turystyczny, konkurencyjność, innowacyjność, nowoczesne technologie
Keywords in Englishcollaborative consumption, tourism industry, competitiveness, innovation, modern technologies
Abstract in PolishCel. Próba interdyscyplinarnej prezentacji stanu konsumpcji kolaboratywnej na rynku usług turystycznych w Polsce. Metoda. W warstwie empirycznej posłużono się wynikami wcześniejszego, pionierskiego na rynku polskim, badania empirycznego, przeprowadzonego w 2015 roku przez jednego z autorów. Dodatkowo, na potrzeby niniejszego artykułu, przeprowadzono badanie pierwotne, którego celem było określenie wpływu na branżę hotelarską w Polsce zmieniających się preferencji konsumenckich w segmencie podróży służbowych. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że branża hotelarska w Polsce nie odczuwa jeszcze istotnego wpływu nowej konkurencji, chociaż zauważa możliwość pojawienia się tego wpływu w przyszłości. Ograniczenie badań i wnioskowania. W sferze teoretycznej, jak i praktycznej wynika ono z niezwykle złożonego charakteru badanego zjawiska oraz początkowego stadium jego rozwoju na rynku polskim, co skutkuje słabym rozpoznaniem zjawiska w obszarze turystyki (zwłaszcza na rynku polskim). Implikacje praktyczne. Nowe możliwości do wielodyscyplinarnych badań empirycznych. Autorzy artykułu zwracają uwagę na konieczność pogłębionej analizy zjawiska w ramach trzech głównych obszarów badawczych: relacji między zmianą zachowań konsumenckich a rozwojem różnych form konsumpcji kolaboratywnej, wpływu nowych modeli biznesowych wykorzystujących ideę współkonsumpcji na rynek turystyczny i uwarunkowania konkurencyjności oraz wpływu na otoczenie społeczne, gospodarcze i instytucjonalno-prawne. Oryginalność. W literaturze przedmiotu brakuje kompleksowego opracowania prezentującego stan konsumpcji kolaboratywnej w obszarze turystyki na rynku polskim. Rodzaj pracy. Artykuł ma charakter opracowania głównie teoretycznego.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?