Europejska unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia realizacji w Polsce

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The European Union is struggling with problems related to, inter alia, the effective stimulation of economic growth in a period of historically low interest rates. The authorities of the new mandate of the EU (2014-2019) planned a number of projects to be implemented, but the leading one is the Investment Plan for Europe. The paper is devoted to one of the initiatives under this plan - the Capital Markets Union, which is to diversify the financing structure of the SME sector in the financing market. The EU capital markets, in contrast to the banking union is planned for all countries of the EU, including Poland. The paper presents the opportunities and risks of this project in Poland.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsCapital Markets Union - Challenges and Threats for Completion in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No8
Pages50-67
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polisheuropejska unia rynków kapitałowych, finansowanie MMŚP
Keywords in Englishcapital markets union, SME financing
Abstract in PolishUnia Europejska boryka się z problemami związanymi m.in. ze skutecznym pobudzaniem wzrostu gospodarczego w okresie najniższych w historii stóp procentowych. Władze nowej kadencji UE (2014–2019) zaplanowały wiele projektów do realizacji, ale najważniejszym z nich jest Plan inwestycyjny dla Europy. Artykuł jest poświęcony jednej z inicjatyw w ramach tego planu – unii rynków kapitałowych, która ma zdywersyfi kować strukturę fi nansowania sektora MŚP w kierunku fi nansowania rynkowego. Unia rynków kapitałowych, w przeciwieństwie do unii bankowej, dotyczy wszystkich krajów UE, w tym Polski. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia realizacji tego projektu w Polsce. Pominięto ewentualny wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) na kształt unii rynków kapitałowych, ponieważ nie było to przedmiotem opracowania.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.8.4
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_waliszewski.pdf
Languagepl polski
File
04_waliszewski.pdf of 30-03-2018
300.37 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?