Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa

Andrzej Młodak , Tomasz Józefowski , Łukasz Wawrowski

Abstract

Authors present possibilities of use of taxonomic methods to the construction of complex measures of poverty level. These measures can serve as auxiliary variables in estimation of poverty indicators on various territorial levels. Replacement (sometimes numerous) set of explanatory variables with one carefully determined synthetic measure facilitates performing an estimation and allows for treatment of any such model as an integrity. Construction of complex measures based on the approach using inverse correction matrix in correlation verification, Weber median in normalization and benchmark of development was applied to various data sets. These sets were homogenous but also very reach and diversified by domains resources. In the second case the multi-criteria approach was applied. The analysed data have the panel form (the concerned the years 2005-2012) what was a reason of relevant modification of traditional approaches in the diversification and correlation verification. This article presents effects of use of measures obtained in such way to estimation of low risk intensity and severe material deprivation rates made using the Fay-Herriot model as well as comparison of them with the results of direct estimation.
Author Andrzej Młodak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Andrzej Młodak,,
-
, Tomasz Józefowski
Tomasz Józefowski,,
-
, Łukasz Wawrowski (WIiGE / KS)
Łukasz Wawrowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsUsing Taxonomic Methods in Estimating Poverty Rates
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2016
No2
Pages1-24
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishwskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy, wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, miernik taksonomiczny, estymacja bezpośrednia, model Faya-Herriota
Keywords in Englishlow work intensity rate, severe material deprivation area, taxonomic measure, direct estimation, Fay-Herriot model
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishW artykule opisano możliwości wykorzystania metod taksonomicznych do konstrukcji kompleksowych mierników poziomu ubóstwa. Mogą one służyć jako zmienne pomocnicze w estymacji wskaźników ubóstwa na różnych poziomach przestrzennych. Zastąpienie szeregu zmiennych objaśniających przez jeden starannie wyznaczony miernik syntetyczny ułatwia dokonanie estymacji, a przy tym pozwala spojrzeć na każdy model jako na integralną całość. Konstrukcję mierników kompleksowych do różnych zbiorów danych oparto na podejściu wykorzystującym metodę odwróconej macierzy korelacji w procesie weryfikacji korelacyjnej, medianę Webera w normalizacji oraz na wzorcu rozwojowym. Zbiory te miały zarówno charakter jednolitych, jak również bardzo obszernych i zróżnicowanych dziedzinowo zasobów. W drugim przypadku zastosowano podejście wielokryterialne. Rozpatrywane dane miały formę panelową, co wymagało zmodyfikowania tradycyjnego podejścia w zakresie weryfikacji zmiennościowej i korelacyjnej. W opracowaniu ukazano efekty wykorzystania uzyskanych mierników w estymacji wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy oraz wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej, dokonanej przy użyciu modelu Faya-Herriota. Porównano je też z wynikami estymacji bezpośredniej.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-07-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?