Społeczna odpowiedzialność biznesu a tworzenie wartości banków

Justyna Fijałkowska , Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The aim of the article is to indicate the relationship between the activity of banks in the area of ​​CSR and their financial performance contributing to the building of value. In this article we analyzed the relationship between CSR activities and their financial results, both from the theoretical point of view and the empirical research presented so far in the global literature of the subject. The analysis allowed the verification of the hypothesis that engagement in the area of ​​social responsibility is one of the tools for building the value of banks. The engagement of banks in CSR contributes to the building of stakeholder confidence in banks, determine their financial and market situation, which translates into long-term measurable economic benefits and consequently builds the value. The verification of hypothesis number 2, concerning the relationship between the activity of banks in CSR and their financial performance, did not allow for unambiguous conclusions. Studies have shown the heterogeneity of CSR and CFP relationships both in international studies and in individual countries. There is, however, a dominant positive relationship that confirms that the status of socially responsible banks pays off and that CSR therefore builds value. In order to realize the purpose of this article the analysis of domestic and foreign literature research method was applied together with secondary research, descriptive and comparative analysis and logical inference.
Author Justyna Fijałkowska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Justyna Fijałkowska,,
-
, Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCorporate Social Responsibility and value creation in banks
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2, cz. 1
Pages107-119
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishCSR, banki, tworzenie wartości, dokonania finansowe
Keywords in EnglishCSR, banks, value creation, financial performance
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie relacji między aktywnością banków w obszarze CSR a ich dokonaniami finansowymi, przyczyniającymi się do budowania wartości. Jego realizacja wymagała przeprowadzenia analizy relacji między aktywnością banków w CSR a ich wynikami finansowymi, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i dotychczasowych badań empirycznych prezentowanych w światowej literaturze przedmiotu. Przeprowadzona analiza umożliwiła weryfikację hipotezy, iż zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności jest jednym z narzędzi budowania wartości banków. Nakłady ponoszone przez banki na CSR przyczyniają się do budowy zaufania interesariuszy do banków, determinują sytuację finansową i rynkową banków, co przekłada się w długim okresie na wymierne korzyści ekonomiczne, a w rezultacie budowanie wartości banków. Weryfikacja hipotezy 2, dotyczącej relacji między aktywnością banków w CSR a ich dokonaniami finansowymi nie pozwoliła na jednoznaczne wnioski. Badania wskazały na heterogeniczność relacji CSR a CFP zarówno w badaniach międzynarodowych, jak i w poszczególnych krajach. Dominuje jednak pozytywna relacja, potwierdzająca, że status społecznie odpowiedzialnego banku jest dla niego opłacalny, a tym samym CSR buduje wartość. Realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metod badawczych w postaci analizy literatury krajowej i zagranicznej, badań wtórnych, analizy opisowej i porównawczej oraz wnioskowania logicznego.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/2017_21.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?