Sustainable Development of Rural Municipalities of the Wielkopolska Voivodship - an Attempt at Evaluation

Grażyna Krzyminiewska , Hanna Pondel

Abstract

The article is an attempt at presenting the possibilities for applying one of the available research methods to the evaluation of sustainable development. The undertaken research seems to be particularly challenging to conduct due to methodology problems (in terms of the selection of indicators, the availability of data, and the evaluation of the results), however, it seems to be relatively significant for the research on sustainable development in a broader context. The aim of this study is to evaluate the sustainable development of rural municipalities of the Wielkopolska Voivodship (the Polish superior administrative unit). In the analysis of the subject matter of the study, the taxonomic method (the linear ordering method) was used, which allows extracting the areas which are similar in terms of the studied features, as well as dividing them into the regions of similar conditions for development. Having analyzed the reference data and the selected synthetic sustainable development indicators, it seems that it is the economic aspect which undermines the level of sustainability of Wielkopolska Voivodhip's rural municipalities.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsPróba oceny zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2016
No2
Pages191-206
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, obszary wiejskie, gminy wiejskie, metody taksonomiczne
Keywords in Englishsustainable development, rural areas, rural municipalities, taxonomic methods
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę prezentacji możliwości zastosowania jednej z dostępnych metod badawczych do oceny zrównoważonego rozwoju. Podjęte zadanie badawcze jest z jednej strony niezwykle trudne do realizacji - ze względu na problemy metodologiczne (wybór wskaźników, dostępność danych, ocena wyników), z drugiej jednak - wydaje się dość istotne z punktu widzenia szeroko pojętych badań nad zrównoważonym rozwojem. Celem opracowania jest próba oceny zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. W analizie problemu badawczego zastosowano metodę taksonomiczną (metodę porządkowania liniowego), która pozwala na wyodrębnienie obszarów podobnych do siebie pod względem badanych cech oraz umożliwia ich pogrupowanie w rejony o podobnych warunkach rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych źródłowych i wyznaczonych syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju wydaje się, iż to aspekt ekonomiczny w największym stopniu osłabia poziom zrównoważenia gmin wiejskich województwa wielkopolskiego.
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_16/ees_16_2_fulltext.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?