New Generation Trade Agreements as An Economic Challenge for the European Union and Its Member States - the Case Of CETA

Magdalena Śliwińska

Abstract

The so-called new-generation trade agreements, such as the CETA agreement signed by the EU and Canada, include not only the liberalization of trade in goods and the creation of a free trade area, but also many other areas, such as liberalization of the services market, including public services, mutual recognition of professional qualifications, deregulation and liberalization of financial markets, enhanced cooperation in the protection of intellectual property, and mutual investment protection. The considerations carried out in this work show that the analysis of the consequences of this type of agreements should be carried out not only at the level of the entire EU but also from the perspective of individual member states whose level of economic development and economic structures differ significantly. This is important for proper preparation for the entry into force of such an agreement, creating conditions for the full use of the opportunities arising from it and for adapting to the new market-specific situation and avoiding the greatest possible threats.
Author Magdalena Śliwińska (WGM / KE)
Magdalena Śliwińska,,
- Department of European Studies
Other language title versionsUmowy handlowe nowej generacji wyzwaniem gospodarczym dla Unii Europejskiej i jej członków - przykład CETA
Journal seriesPrzegląd Europejski, ISSN 1641-2478, (B 14 pkt)
Issue year2018
No4
Pages141-158
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishumowy handlowe, umowy handlowe nowej generacji, CETA, integracja gospodarcza, UE, integracja europejska
Keywords in Englishtrade agreements, new-generation trade agreements, CETA, economic integration, EU, European integration
Abstract in PolishTzw. umowy handlowe nowej generacji, takie jak podpisane przez Unię Europejską i Kanadę porozumienie CETA obejmują nie tylko liberalizację handlu towarami i utworzenie strefy wolnego handlu, ale również wiele innych obszarów. Należą do nich m.in.: liberalizacja rynku usług, w tym usług o charakterze publicznym, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, deregulacja i liberalizacja rynków finansowych, zacieśnienie współpracy w ramach ochrony własności intelektualnej, czy wzajemna ochrona inwestycji. Z rozważań przeprowadzonych w niniejszej pracy wynika, że analiza konsekwencji tego typu umów powinna być przeprowadzana nie tylko na poziomie całego ugrupowania integracyjnego jakim jest UE, ale też z punktu widzenia pojedynczych państw członkowskich, których poziom rozwoju gospodarczego oraz struktury gospodarek znacznie się od siebie różnią. Jest to istotne dla odpowiedniego przygotowania się do wejścia w życie takiego porozumienia, stworzenia warunków do pełnego wykorzystania wynikających z niego szans i dostosowania się do nowej, specyficznej dla danego państwa sytuacji rynkowej oraz uniknięcia największych możliwych zagrożeń.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3485
URL https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=191313
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?