Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy

Agnieszka Ziomek

Abstract

In this paper, an attempt at verification of possibility of foresight implementation was undertaken. Implementation focuses on a long-term strategic planning methodology for the local labour market. The author accepts that the foresight approach and strategic planning for the local labour market covers such coherent areas as: multilayer field of analysis, necessity of holistic and systemic approach, and the rule of long term vision analysis. On this basis, it is possible to implement planning work with advanced prediction tools. Foresight was developed for large companies in the 1950s, and now is at the level of economic policy and self-government planning. The accuracy of forecasts and speeding up the development by eliminating erroneous paths brings the desired effects of local government policies to the local labour market. The study provides an example of an extracted four scenarios for the labour market in gminas, rich in brown coal in Wielkopolska, to show how to make a decision about the right shape of a development strategy in those communities, supported by the modelling plans, and based on the diagnosis of trends and changes in the future.
Author Agnieszka Ziomek (WE / KPGiS)
Agnieszka Ziomek,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe Basis for the Effective Strategy for Development of Local Labour Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No9
Pages136-152
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishforesight, scenariusz, rynek pracy, gospodarka lokalna, planowanie
Keywords in Englishforesight, scenario, labour market, local economy, planning
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji możliwości zastosowania foresightu do planowania długookresowej strategii polityki samorządowej rynku pracy. Przyjęto, że podejście foresightu oraz planowanie strategiczne dla lokalnego rynku pracy mają wiele wspólnych cech, a są to: wielopłaszczyznowość obszaru badania, konieczność holistycznego i systemowego ujęcia oraz zasada długiego horyzontu czasowego analizy. Na tej podstawie możliwe jest wdrożenie w prace planistyczne zaawansowanych narzędzi predykcji, takich jak narzędzie scenariusza. Trafność prognoz i przyspieszenie rozwoju poprzez eliminację błędnych ścieżek niesie pożądane skutki polityki samorządowej na lokalnym rynku pracy. W opracowaniu zamieszczono przykład wyodrębnionych czterech scenariuszy dla rynku pracy gmin na terenie Wielkopolski, zasobnych w węgiel brunatny, by pokazać, jak podjęcie decyzji o właściwym kształcie strategii rozwoju w tych gminach można wesprzeć modelowaniem planów na bazie rozpoznania trendów zmian w przyszłości.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.9.8
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/08_ziomek.pdf
Languagepl polski
File
08_ziomek_SOEP_2016_4_9.pdf 192.78 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?