Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego

Adam Zaremba , Przemysław Konieczka

Abstract

This study examines 16 country selection strategies based on inter-market value, size, momentum, quality and volatility effects. We investigate a sample of 78 countries for the period 1999-2014. Having considered country-specific dividend tax rates, market liquidity and openness for investment flows we can state that chosen strategy based on earnings to price ratio proves useful for investors. Momentum strategies should be approached with caution, as they appear effective only in small markets and may lead to loses in large markets. Selecting low leveraged and illiquid countries also proves beneficial. The relation between volatility displays different characteristics for open and closed economies.
Autor Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
, Przemysław Konieczka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Przemysław Konieczka
-
Inne wersje tytułuCountry Selection Strategies for Portfolio Management
Tytuł czasopisma/seriiNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Nr1 (22)
Paginacja101-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskim efekt wartości, efekt wielkości, momentum, efekt zmienności, anomalia niskiego ryzyka, efekty międzyrynkowe, analiza przekrojowa stóp zwrotu, inwestycje czynnikowe, dywersyfikacja międzynarodowa, wycena aktywów
Słowa kluczowe w języku angielskimvalue effect, size effect, momentum, volatility effect, anomaly of low risk, inter- -market effects, cross-section analysis of returns, factor returns, international diversification, asset pricing
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule zbadano i porównano 16 ilościowych strategii doboru państw do portfela inwestycyjnego, bazujących na międzyrynkowych efektach wartości, wielkości, momentum, jakości i zmienności. Badanie przeprowadzono na próbie obejmującej notowania giełdowe 78 państw w latach 1999-2014. Po uwzględnieniu odmiennych dla każdego z krajów stawek podatku od dywidendy, płynności oraz otwartości rynku finansowego stwierdzono, że wybrana strategia wykorzystująca wskaźnik zysku do ceny akcji (E/P) może stanowić dla inwestorów użyteczne narzędzie inwestycyjne. Inwestycje w kraje wyselekcjonowane na podstawie efektu momentum przynoszą zyski tylko na małych rynkach, a na dużych rynkach mogą prowadzić do osiągnięcia strat. Zyskowną strategią okazał się też wybór rynków z przewagą spółek o niskim zadłużeniu i wysokiej płynności. Wreszcie stwierdzono występowanie silnej relacji pomiędzy zmiennością i stopami zwrotu, mającej jednak odmienny charakter dla gospodarek otwartych i zamkniętych.
DOIDOI:10.15611/nof.2015.1.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29218&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?