Ubezpieczenia zagrożeń środowiskowych w gospodarstwie rolnym / Insurance of environmental risk in agricultural entity

Aleksandra Hęćka , Krzysztof Łyskawa

Abstract

Agriculture largely depends on natural resources and at the same time also affects functioning of environment. This impact on the environment can be assessed in two ways: positively (e.g. improvement the quality of soil, preservation of biodiversity) or negative (e.g. pollution of surface waters, reduction of the amount of wildlife). In the case of an imminent threat of environmental damage or environmental damage, the responsibility is taken by the entity using the environment. According to the Prevention and Remedying of Environmental Damage Act of 13 April 2007 the definition includes citizens involved in business activity aimed at production in agriculture in the field of farming, animal husbandry and breeding, gardening, vegetable growing, forestry and inland fishing, who perform activities carrying the risk of threat of environmental damage or other activities different than these causing environmental damage (damage in protected species and protected natural habitats) which pose imminent threat of environmental damage or cause environmental damage. The environmental responsibility is based on the 'Polluter Pays Principle', which not only contribute to reducing and minimizing the effects caused damage to the environment, but also effectively prevent them. The aim of article is to identify the risks of environmental liability based on the Act in relation to farm activities. Moreover, the authors analyze current insurance solutions (compulsory and non-compulsory) in terms of coverage of the environmental pollution's effects.
Autor Aleksandra Hęćka
Aleksandra Hęćka
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa
- Katedra Ubezpieczeń
Inne wersje tytułuInsurance of Environmental Risk in Agricultural Entity
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr415
Paginacja55-67
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimszkody w środowisku, gospodarstwo rolne, ubezpieczenie szkód w środowisku
Słowa kluczowe w języku angielskiman environmental damage, a farm, an environmental damage insurance
Streszczenie w języku polskimDziałalność rolnicza w dużym stopniu zależy od zasobów środowiska, przez co również wpływa na jego funkcjonowanie. Oddziaływanie tego rodzaju działalności na środowisko może być ocenione dwojako: pozytywnie (np. polepszenie jakości gleby, zachowanie różnorodności biologicznej) lub negatywnie (np. zanieczyszczenie wód powierzchniowych, redukcja ilości zwierząt dziko żyjących). Odpowiedzialność z tytułu szkód w środowisku ponoszą podmioty korzystające ze środowiska, za które uznaje się osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego i których działalność uznana jest za stwarzającą ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub inną niż stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, o ile dotyczy chronionych gatunków lub chronionych siedlisk przyrodniczych. Podstawą tej odpowiedzialności jest zasada "zanieczyszczający płaci", której stosowanie ma przyczynić się nie tylko do ograniczania i minimalizacji skutków już powstałych szkód w środowisku, ale również skutecznego im zapobiegania. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zagrożeń związanych z odpowiedzialnością za szkodę w środowisku w odniesieniu do działalności gospodarstwa rolnego w oparciu o wspomnianą ustawę. Jednocześnie autorzy poddają analizie funkcjonujące rozwiązania ubezpieczeniowe (obowiązkowe i dobrowolne) w zakresie pokrywania skutków przedmiotowego zanieczyszczenia środowiska.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32937&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?