Koncentracja gruntów rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Adam Majchrzak

Abstract

The paper discusses the issue of concentration of agricultural land in Poland and in the European Union Member States by indicating the existing situation and changes occurring in the years 2005-2013. For this purpose, on the basis of Eurostat data the Lorenz curves were plotted and the values of the Gini indexes were estimated. As a result of analyzes, it is pointed out that the concentration of agricultural land in the EU has mainly local character, which should be included in the framework of the proposed and implemented Common Agricultural Policy of the European Union and national policies concerning the agricultural sector.
Author Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2018
VolXX
No5
Pages99-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemia rolnicza, koncentracja, Unia Europejska, Polska
Keywords in Englishagricultural land, concentration, European Union, Poland
Abstract in PolishPrzedstawiono problematykę koncentracji gruntów rolnych w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE. Oceniono istniejącą sytuację oraz zmiany zachodzące w latach 2005-2013. W tym celu na podstawie danych Eurostat wykreślono krzywe Lorenza oraz oszacowano wartości współczynnika Giniego. Wyniki analiz wskazały, że koncentracja ziemi rolniczej w UE ma przede wszystkim charakter regionalny, co powinno zostać uwzględnione w ramach projektowanej oraz wdrażanej wspólnej polityki rolnej UE oraz narodowych polityk obejmujących sektor rolny.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6692
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181638&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?