Etyczne aspekty turystyki wiejskiej i zrównoważonego rozwoju w Polsce

Jan Sikora , Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Abstract

The purpose of the article is a description of character of the selected values and ethical standards supporting assumptions of the sustainable development and rural tourism. These values are primarily: man and standards governing the principles of humanity, social justice, family, inhabitants of rural areas, culture and nature. The study focuses on rural areas where tourist activity is developing in the framework of assumptions of sustainable development. The primary research method was the analysis of secondary materials (desk research), including subject domestic and foreign literature and report of results from nationwide empirical research carried out in rural areas in Poland in 2011. The article indicated that the base values and ethical standards referring to the business activity (also tourist) are included in the Manifesto of Global Economic Ethics and in the Global Code of Ethics for Tourism. The contents of these documents are poorly known in the tourist and educational practice. In scientific research and didactics tourism cannot therefore be treated unilaterally/ one-sidedly as a mainly economic phenomenon with omitting its ethical aspects.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Agnieszka Wartecka-Ważyńska - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, MNiSW [80]
Agnieszka Wartecka-Ważyńska,,
-
Other language title versionsEthical Aspects of Rural Tourism and Sustainable Development in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages112-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish wartości i normy etyczne, turystyka wiejska, zrównoważony rozwój, turysta, postturysta
Keywords in Englishethical values and standards, rural tourism, sustainable development, tourist, post-tourist
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka wybranych wartości i norm etycznych wspierających założenia zrównoważonego rozwoju oraz turystykę wiejską. Wartościami tymi są przede wszystkim: człowiek i normy regulujące zasady człowieczeństwa, sprawiedliwość społeczna, rodzina, mieszkańcy wsi, kultura, przyroda. W opracowaniu skupiono się na obszarach wiejskich, na których rozwija się działalność turystyczna w ramach założeń zrównoważonego rozwoju. Podstawową metodą badawczą była analiza materiałów wtórnych, do których zaliczono literaturę przedmiotu krajową i zagraniczną oraz raport wyników z ogólnopolskich badań empirycznych przeprowadzonych na obszarach wiejskich w Polsce w 2011 r. W artykule wskazano, że podstawy wartości i norm etycznych odnoszących się do działalności gospodarczej (też turystycznej) zawarte są w Manifeście Globalnej Etyki Gospodarczej i Światowym Kodeksie Etyki w Turystyce. Treści tych dokumentów są słabo znane w praktyce turystycznej i edukacyjnej. Nie można zatem jednostronnie traktować turystyki w badaniach naukowych i dydaktyce jako zjawiska głównie ekonomicznego, z pomijaniem jej aspektów etycznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.11
URL www.dbc.wroc.pl/publication/33418
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?