Modeling the Impact of Air Transport on the Economy - Practices, Problems and Prospects

Sonia Huderek-Glapska , Federico Inchausti-Sintes , Eric Njoya

Abstract

Background: The issue of measuring the contribution of air transport to the regional economy is very important nowadays since many airport infrastructure projects are being implemented, using available European Union funds. As a result of growing transport needs and increasing incomes among the population, the air transport market is strongly developing. This development results to many direct and indirect socio-economic benefits to locations in close proximity of an airport but also in the whole economy. The measurement of these benefits is important because the decisions made with respect to air transport influence local and regional economic performance. The most commonly used tool for measuring the positive effects associated with the operation of an airport is the input-output analysis. The aim of the article is to present the characteristics of the input-output method, to indicate its applications in Poland - the country with the most dynamic growth of air transport, to present the possible limitations of this method and propose improvements. Methods: The method used in this research is one that measures the effects of changes in the economy as a result of air transport activity. Particular input-output analysis is used. Results: On the background of the results of modeling the impact of polish airport on regional economy in 2009 the updated analysis in 2012 is provided. The economic impacts of Krakow, Katowice, Wroclaw and Szczecin airports are estimated. Then the limitations of input-output method are presented and suggestions of possible improvements are made. Comments: Proper measurement of the impact of airport's operation and investment on the economy, leads to more effective air transport policy development. For future research, the advanced input-output method to assess the positive impact of airports on regional development is recommended. However, a comprehensive assessment of the operation and expansion of airport infrastructure requires comparing the economic benefits with economic costs.
Author Sonia Huderek-Glapska (WZ / KM)
Sonia Huderek-Glapska,,
- Department of Microeconomics
, Federico Inchausti-Sintes - Universidad De Las Palmas De Gran Canaria, Spain
Federico Inchausti-Sintes,,
-
, Eric Njoya - University of Huddersfield, United Kingdom
Eric Njoya,,
-
Other language title versionsModelowanie wpływu transportu lotniczego na gospodarkę - praktyka, problemy i perspektywy
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol12
No1
Pages47-61
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishport lotniczy, rozwój regionalny, analiza nakładów i wyników
Keywords in Englishairport, regional development, input-output analysis
Abstract in PolishWstęp: Tematyka roli transportu lotniczego w rozwoju gospodarki regionalnej jest bardzo aktualna w dzisiejszych czasach, kiedy realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych w infrastrukturę lotniskową, z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Rosnące potrzeby transportowe i wzrost dochodów ludności, oznaczają, że rynek transportu lotniczego rozwija się i będzie rozwijać się w przyszłości. Temu wzrostowi towarzyszą korzyści bezpośrednie i pośrednie, które pojawiają się w otoczeniu społeczno-ekonomicznym portu lotniczego oraz w całej gospodarce. Pomiar tych korzyści jest istotny, ponieważ decyzje podejmowane w odniesieniu do transportu lotniczego mają wpływ na lokalną i regionalna gospodarkę. Najpowszechniej stosowanym narzędziem do pomiaru efektów związanych z funkcjonowaniem lotniska jest analiza nakładów i wyników. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki metody nakładów i wyników, ukazanie jej zastosowania w pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego w Polsce - kraju o największej dynamice rozwoju rynku lotniczego oraz przedstawienie możliwych ograniczeń metody wraz z propozycją jej ulepszeń. Metody: Narzędziem zastosowanym w badaniu jest metoda nakładów i wyników za pomocą której dokonuje się pomiaru zmian w gospodarce wywołanych aktywnością transportu lotniczego. Wyniki: Na tle wyników analizy wpływu polskich portów lotniczych na gospodarkę kraju, przeprowadzonej w 2009 roku, ukazano rezultaty najnowszych badań opartych na danych odnoszących się do 2012 roku. Przedmiotem badań są porty lotnicze w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. Następnie ukazano ograniczenia metody nakładów i wyników i zaproponowano ulepszenia tego modelu. Wnioski: Właściwy pomiar wpływu funkcjonowania portu lotniczego i efektów wynikających z podejmowania inwestycji lotniskowych na gospodarkę regionalną, prowadzi do bardziej skutecznej polityki rozwoju sektora transportu lotniczego i polityki rozwoju regionalnego. W kolejnych badaniach społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego zalecane jest zastosowanie zaawansowanej metody nakładów i wyników.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2016.1.5
URL http://www.logforum.net/pdf/12_1_5_16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*3 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?