Różnice kursowe według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego - analiza porównawcza

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

This article presents and compares solutions for accounting transactions in foreign currencies. It analyses Polish and international legal acts relating to exchange differences, using the comparative analysis method. Comparisons were made in three specific areas: valuation of foreign currency transactions, recognition of exchange differences in the financial statements, and conversion of the financial data of foreign enterprises for the purpose of preparing consolidated financial statements. The study confirmed a significant harmonization of Polish accounting law with International Accounting Standards. The differences between Polish and international accounting laws which were identified in the analyses related to very specific legal solutions and did not affect the settlement recognized in financial statements.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsExchange Differences in Polish and International Accounting Law - A Comparative Analysis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No4
Pages102-119
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishróżnice kursowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wycena, ustawa o rachunkowości, aktywowanie, przeliczanie
Keywords in Englishexchange differences, International Accounting Standards, valuation, accounting law, capitalisation, conversion
Abstract in PolishW artykule przedstawiono i porównano rozwiązania dotyczące rozliczania transakcji w walutach obcych. Jako przedmiot opracowania wzięto polskie i międzynarodowe akty prawne z zakresu rozliczania różnic kursowych. Do osiągnięcia celu wykorzystano metodę analizy porównawczej aktów prawnych. Porównanie rozwiązań zawartych w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym przeprowadzono, biorąc pod uwagę trzy charakterystyczne obszary analizy porównawczej: wycenę transakcji w walutach obcych, ujmowanie różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym oraz przeliczanie danych finansowych jednostek zagranicznych na potrzeby sporządzenia łącznego bądź skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przeprowadzona analiza porównawcza potwierdzała znaczącą harmonizację polskiego prawa bilansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Wykazane w toku analizy różnice dotyczyły bardzo szczegółowych rozwiązań zaproponowanych przez polskie lub międzynarodowe akty prawne.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/08_obrzezgiewicz.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_08_obrzezgiewicz.pdf 1.54 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?