Rozwój gospodarczy w podstawowych miernikach makroekonomicznych

Magdalena Knapińska

Abstract

The goal of the elaboration is to present, analyze and evaluate main macroeconomic measures in the context of economic development. Research area is Poland, selected countries of the EU and the world, which are compared in this issues. The time range covers the period 1990-2014, although sometimes this period is shortened due to the difficulty of comparability of data. First of all, the concept presented here, therefore, the economic development in the economic literature that is the wider concept of economic growth, and also narrower than the concept of socio-economic development. Results of analyzes restricted itself to economic measures, are associated with the development of significant changes in social and demographic sphere. The following shows the basic economic measures which should include GDP, per capita income, investments, savings. These measures are presented in a dynamic and comparative among the countries surveyed. In preparing this article were used literature on the subject (Polish and English), as well as statistical data provided by the World Bank, IMF and other research units in Poland and abroad.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic Development in Key Macroeconomic Measure
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2016
No4
Pages134-146
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishekonomia, makroekonomia, rozwój gospodarczy
Keywords in Englisheconomics, macroeconomisc, economic development
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena głównych miar makroekonomicznych w kontekście rozwoju gospodarczego. Obszar badawczy stanowi Polska, wybrane kraje Unii Europejskiej oraz świata, które są porównywane w ramach podejmowanej problematyki. Zakres czasowy obejmuje lata 1990-2014, choć niekiedy okres ten skrócono z uwagi na trudności z porównywalnością danych. Przede wszystkim przedstawiono tu zatem pojęcie samego rozwoju gospodarczego w literaturze ekonomicznej będącego pojęciem szerszym od wzrostu gospodarczego, a także węższym od pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego. W prowadzonych analizach ograniczono się bowiem do miar ekonomicznych, choć jak wiadomo z rozwojem wiążą się istotne zmiany natury społecznej i demograficznej. W dalszej części przedstawiono podstawowe mierniki ekonomiczne do których zaliczyć należy PKB, PKB per capita, inwestycje, oszczędności. Miary te zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym i porównawczym wśród badanych krajów. W przygotowaniu artykułu posłużono się literaturą przedmiotu (polsko i anglojęzyczną), a także danymi statystycznymi udostępnianymi przez Bank Światowy, MFW i inne jednostki badawcze krajowe i zagraniczne.
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn4/knapinska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?