Kapitał społeczny w kształtowaniu antecedencji intencji przedsiębiorczych

Aleksandra Gaweł , Maciej Pietrzykowski

Abstract

The purpose of the article is to determine the impact of social capital on shaping the predecessors of entrepreneurial intention in accordance with Ajzen's theory of planned behaviour, i.e. an attitude towards entrepreneurial behaviour, subjective norms and perceived control of behaviour. Conducting a survey among students, it was assumed that the assessment of the professional career of the mother, father and own may be measures of social capital, because perceiving the professional success of the relatives gives the conviction about the possibilities of access to the network of business connections and substantive, financial or emotional support. The research results show that the assessment of one's own career influences the perceived control of the situation during the entrepreneurial process. A father's career assessment sets a certain standard, which forms the basis for shaping subjective norms of entrepreneurial behaviour. On the other hand, the attitude towards entrepreneurial behaviour is the result of an assessment of one's own career and a father's career. Thus, the control of behaviour depends on individual factors, subjective norms are shaped by the environment, and the attitude towards behaviour is the resultant of individual and external factors. The assessment of a maternal career turned out to be statistically insignificant.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
, Maciej Pietrzykowski (WGM / KKM)
Maciej Pietrzykowski,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsSocial Capital in Shaping the Predecessors of Entrepreneurial Intentions
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No1
Pages98-117
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishintencje przedsiębiorcze, teoria planowanego zachowania, kapitał społeczny, kapitał rodzinny
Keywords in Englishentrepreneurial intentions, theory of planned behaviour, social capital, family capita
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie wpływu kapitału społecznego na kształtowanie antecedencji intencji przedsiębiorczych zgodnie z teorią planowanego zachowania Ajzena (1991, 2011, 2015). Zgodnie z tą teorią intencje przedsiębiorcze zależą od trzech antecedencji: postawy wobec zachowania przedsiębiorczego, subiektywnych norm i postrzeganej kontroli zachowania. Przeprowadzając badanie ankietowe wśród studentów, przyjęto, że ocena kariery zawodowej matki, ojca i własnej mogą stanowić mierniki kapitału społecznego, gdyż postrzeganie sukcesu zawodowego najbliższych daje przekonanie o możliwościach dostępu do niektórych atrybutów tego kapitału, takich jak na przykład sieci powiązań biznesowych, a także wsparcia merytorycznego, finansowego czy emocjonalnego. Wyniki badań pokazują, że ocena własnej kariery wpływa na poczucie możliwości kontroli sytuacji w czasie procesu przedsiębiorczego. Ocena kariery ojca wyznacza pewien standard, który stanowi podstawę do kształtowania się subiektywnych norm zachowania przedsiębiorczego. Natomiast postawa wobec zachowania przedsiębiorczego jest wypadkową oceny własnej kariery i kariery ojca. Zatem poczucie kontroli zależne jest od indywidualnych czynników, subiektywne normy są kształtowane przez otoczenie, postawa wobec zachowania zaś jest wypadkową czynników indywidualnych i zewnętrznych. Ocena kariery matki okazała się nieistotna statystycznie w kształtowaniu każdej z trzech antecedencji intencji przedsiębiorczych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.1.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/2019_Gawel.pdf
Languageen angielski
File
2019_Gawel_Pietrzykowski_SOEP_vol7_No1.pdf 460.35 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?