Podział nauk a miejsce i status ekonomii

Halina Zboroń

Abstract

The taken up considerations fi t into the range of metaeconomics, which is understood by me as a theoretically-methodological reflection (auto reflection) about economics, its objective-methodological specificity, status and emplacement among other disciplines. The context for those considerations is the mentioned twentieth-century discussion on the division of sciences and status of humanistic and social disciplines conducted in the anti-positivistic stream of the philosophy of science. Beginning with Dilthey and Rickert, as well as Znaniecki and Fleck takes place a process of emerging the standpoint of culturalism, according to which it is assumed that the cognition is only possible when using the humanistic factor, which means that all reality is cognitively available only as a cultural reality - seen by the prism of constitutionalising cognitive process of cultural categories. The accepting recognition of this position leads consequently to the rejection of the positivistically-scientic chapter of nature and culture, natural science and humanities. In the light of convictions the position of culturally-constructionistically accepted in the postmodern philosophy it is necessary to revise the previous outlook regarding findings on basic disciplines and traditional hierarchy of sciences. Those considerations lead to determining an alternative in relationship with the orthodox character, place and status of economics seen as a field of culture science studies describing and explaining the economic reality as an area of practice culturally regulated.
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe Division of Sciences and the Position and Status of Economics
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3
Pages381-399
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishprzyrodoznawstwo, humanistyka, realizm, konstruktywizm, metodologia
Keywords in Englishscience, humanities, realism, constructivism, methodology
Abstract in PolishPodjęte rozważania mieszczą się w zakresie metaekonomii, która jest rozumiana przeze mnie jako teoretyczno-metodologiczna refleksja (autorefleksja) o ekonomii, jej specyfice przedmiotowo-metodologicznej, statusie oraz umiejscowieniu pośród innych dyscyplin. Kontekstem dla tych rozważań jest przywołana w artykule dwudziestowieczna dyskusja na temat podziału nauk i statusu dyscyplin humanistycznych i społecznych, prowadzona w antypozytywistycznym nurcie filozofii nauki. Począwszy od Diltheya i Rickerta, a także Znanieckiego i Flecka, następuje proces wyłaniania się stanowiska kulturalizmu, zgodnie z którym przyjmuje się, że poznanie jest możliwe jedynie przy zastosowaniu współczynnika humanistycznego, co oznacza, iż cała realność jest nam dostępna poznawczo jedynie jako rzeczywistość kulturowa - widziana przez pryzmat konstytuujących proces poznawczy kategorii kulturowych. Akceptujące uznanie tego stanowiska prowadzi konsekwentnie do odrzucenia pozytywistyczno-scjentystycznego rozdziału natury i kultury, przyrodoznawstwa i humanistyki. W świetle przekonań stanowiska kulturowo-konstruktywistycznego przyjmowanego w filozofii postmodernistycznej należy zrewidować dotychczasowe poglądy dotyczące ustaleń na temat dyscyplin podstawowych i tradycyjnej hierarchii nauk. Rozważania te prowadzą do określenia alternatywnego w stosunku do ortodoksyjnego charakteru, miejsca i statusu ekonomii, ujmowanej jako dziedzina studiów kulturoznawczych opisujących i objaśniających rzeczywistość gospodarczą jako obszar praktyki regulowanej kulturowo.
URL http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/SE%202014%203%20-%20Zboron.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?