Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania

Wojciech Kisiała , Magdalena Rudkiewicz

Abstract

The cognitive aim of the article is to determine the level of spatial accessibility of discount stores in the area of a big city in Poland, while the methodological objective is to present the usefulness of the two-step floating catchment area method (2sfcam) in surveying spatial aspects of accessibility of trade outlets. The use of 2sfcam is presented on the example of an analysis of spatial accessibility of discounts of the Biedronka chain operating in the Poznan area. In the light of findings it is stated that despite a significant number of discount stores Biedronka located mainly in the places of biggest concentration of population, accessibility of these outlets in the area of Poznan City was spatially diversified. Identification of the level of spatial accessibility may lead to the indication of potential places of locality of new outlets as well as, by way of assessment of development of a given trade network in the definite area, allows eliminating a possible risk connected with an excessive expansion thereof. Moreover, the research findings may help in the identification of the threat to smaller neighbourhood shops or other outlets of small trade, which can hardly compete against the discount stores offering a wide assortment and low prices.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KEPiŚ)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
, Magdalena Rudkiewicz
Magdalena Rudkiewicz ,,
-
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
No6 (365)
Pages103-117
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdyskonty, Biedronka, dostępność przestrzenna, Poznań
Keywords in Englishdiscounts, Biedronka, spatial accessibility, Poznan
Abstract in PolishCelem poznawczym artykułu jest określenie poziomu dostępności przestrzennej sklepów dyskontowych na terenie dużego miasta w Polsce, a celem metodologicznym przedstawienie użyteczności dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych (two step floating catchment area method - 2sfcam) w badaniu przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostało na przykładzie analizy dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo znacznej liczby sklepów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych głównie w miejscach największej koncentracji ludności, dostępność tych placówek na terenie miasta Poznania była zróżnicowana przestrzennie. Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej może prowadzić do wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji nowych placówek, a także, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym terenie, pozwala eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Ponadto wyniki badań mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia dla mniejszych sklepów osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno konkurować z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449971
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?