Struktura finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw refundowanych z funduszy europejskich w Wielkopolsce

Paweł Mikołajczak

Abstract

European Union funds have a positive impact on the dynamics of gross domestic product. European funds increase the competitiveness and innovativeness of the Polish economy, support the development of enterprises, especially entities belonging to the sector of small and medium-sized enterprises. The latter don't have enough capital and foreign sources of funding are very difficult to obtain for them among other things due to the lack of lending capacity and sufficient collaterals. Businesses established in Poland since May 1, 2004 can apply for financial support from many sources. European Union funds in the form of nonrepayable grants are in fact available for Polish companies mainly in the form of community programs and the structural funds. The most popular were programs that Polish companies could get grants for investments in the form of direct support by way of reimbursement of the cost of investment and concessional loans. In the article the structure finance investment projects by small and medium-sized enterprises, which received a grant from the European funds are researched. An attempt was made to identify the object and purposes of the investments made by small businesses on the background of financial funds used by SME. Also examined the scope of the investment of small and medium-sized entities in the face of refusal of reimbursement from the structural funds and in the confrontation with different kind of financial sources. Presented in this article the results of research concern the results of direct assistance to SMEs in the form of refunds from the structural funds in the programming 2004-2006 and accounted for in the next two years. Empirical analysis based on the results of a survey covering 110 companies belonging to the sector of SMEs operating in the Wielkopolska Region, which received funding from the Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises. The survey was conducted among 52 small firms and 58 medium-sized companies.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsThe Structure of Investment Financing of Small and Mediumsized Enterprises Refunded from European Funds in Wielkopolska
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol19
No3
Pages161-171
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfirma, inwestycja, kredyt, fundusze strukturalne, konkurencyjność, innowacyjność
Keywords in Englishfirm, investment, credit, structural funds, competitiveness, innovation
Abstract in PolishFundusze Unii Europejskiej mają korzystny wpływ na dynamikę produktu krajowego brutto. Zwiększają konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki, wspomagają także rozwój przedsiębiorstw, szczególnie podmiotów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Te ostatnie nie mają bowiem wystarczającej ilości kapitałów własnych, a obce źródła finansowania są dla nich najczęściej bardzo trudno dostępne, między innymi ze względu na brak zdolności kredytowej oraz wystarczających zabezpieczeń. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce od 1 maja 2004 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe pochodzące z wielu źródeł wspólnotowych. Fundusze Unii Europejskiej w postaci bezzwrotnych dotacji są bowiem dostępne dla polskich przedsiębiorstw głównie w formie programów wspólnotowych oraz funduszy strukturalnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się programy, z których polskie firmy mogły uzyskać dotacje na inwestycje w formie bezpośredniego wsparcia na zasadzie refundowania kosztów inwestycji czy preferencyjnych pożyczek. W niniejszym artykule zbadano strukturę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych dokonywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskały dotację z funduszy europejskich. Podjęto próbę zidentyfikowania przedmiotu oraz celów inwestycyjnych niewielkich firm na tle wykorzystywanych przez nie różnych form zasilania kapitałowego. Zbadano również zakres realizowania inwestycji przez małe i średnie podmioty w obliczu nieotrzymania refundacji z funduszy strukturalnych wskazując jednocześnie na źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w obliczu braku pomocy publicznej. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań dotyczą rezultatów bezpośredniej pomocy dla MŚP w formie refundacji z funduszy strukturalnych, pozyskanych w programowaniu 2004-2006 i rozliczonych w kolejnych dwóch latach. Analizę empiryczną oparto na wynikach badania ankietowego, obejmującego 110 firm należących do sektora MŚP funkcjonujących w województwie wielkopolskim, które otrzymały dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wśród 52 podmiotów małych i 58 średnich.
DOIDOI:10.7862/rz.2014.hss.44
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?