Niedopasowanie kultury organizacyjnej jako bariera we wdrażaniu działań antykryzysowych - studium przypadku

Krzysztof Czarnecki , Anna Starosta

Abstract

The subject of anti-crisis management is often raised in the literature on management. Organizational culture plays a crucial role in all phases of anti-crisis management. In the article authors present an example of a company in which anti-crisis actions have been taken with organization agreement. However, due to the mismatch of organizational culture to the adopted strategy, serious problems have been faced with regards to its implementation. The presented company has a high potential to change, however, it has a problem with conscious and controlled change of organizational culture. The starting point should be understanding by all players in the organization that organizational culture plays a crucial role in making a strategic change.
Autor Krzysztof Czarnecki (WE / KPiPS)
Krzysztof Czarnecki
- Katedra Pracy i Polityki Społecznej
, Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuA Mismatch of Organizational Culture as a Barrier in the Implementation Anti-crisis Actions - Case Study
Tytuł czasopisma/seriiManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr2
Paginacja19-24
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimDziałania antykryzysowe, Zarządzanie, Kryzys przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe w języku angielskimAnti-crisis actions, Management, Enterprises crisis
Streszczenie w języku polskimTematyka zarządzania antykryzysowego jest dość często poruszana w literaturze dotyczącej zarządzania. We wszystkich fazach zarządzania antykryzysowego bardzo dużą rolę odgrywa kultura organizacyjna. Autorzy przedstawiają w artykule przykład przedsię- biorstwa, w którym podjęto działania antykryzysowe, gdzie panuje powszechna zgoda co do ich kierunku, jednak ze względu na niedopasowanie kultury organizacyjnej do przyjętej strategii jej wdrażanie napotyka poważne problemy. Prezentowane przedsię- biorstwo posiada wysoki potencjał do zmian, jednak brakuje w nim świadomego i kontrolowanego kształtowania kultury organizacyjnej. Punktem wyjścia powinno być zrozumienie przez wszystkich uczestników organizacji, iż kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmiany strategicznej i powinna się zmieniać, tak jak zmienia się otoczenie oraz uwarunkowania wewnętrzne.
DOIDOI:10.15611/mf.2015.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/30414/Czarnecki_Niedopasowanie_Kultury_Organizacyjnej_Jako_Bariera_We_Wdrazaniu_2015.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?