Niedopasowanie kultury organizacyjnej jako bariera we wdrażaniu działań antykryzysowych - studium przypadku

Krzysztof Czarnecki , Anna Starosta

Abstract

The subject of anti-crisis management is often raised in the literature on management. Organizational culture plays a crucial role in all phases of anti-crisis management. In the article authors present an example of a company in which anti-crisis actions have been taken with organization agreement. However, due to the mismatch of organizational culture to the adopted strategy, serious problems have been faced with regards to its implementation. The presented company has a high potential to change, however, it has a problem with conscious and controlled change of organizational culture. The starting point should be understanding by all players in the organization that organizational culture plays a crucial role in making a strategic change.
Author Krzysztof Czarnecki (WE / KPiPS)
Krzysztof Czarnecki,,
- Department of Labour and Social Policy
, Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsA Mismatch of Organizational Culture as a Barrier in the Implementation Anti-crisis Actions - Case Study
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No2
Pages19-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDziałania antykryzysowe, Zarządzanie, Kryzys przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishAnti-crisis actions, Management, Enterprises crisis
Abstract in PolishTematyka zarządzania antykryzysowego jest dość często poruszana w literaturze dotyczącej zarządzania. We wszystkich fazach zarządzania antykryzysowego bardzo dużą rolę odgrywa kultura organizacyjna. Autorzy przedstawiają w artykule przykład przedsię- biorstwa, w którym podjęto działania antykryzysowe, gdzie panuje powszechna zgoda co do ich kierunku, jednak ze względu na niedopasowanie kultury organizacyjnej do przyjętej strategii jej wdrażanie napotyka poważne problemy. Prezentowane przedsię- biorstwo posiada wysoki potencjał do zmian, jednak brakuje w nim świadomego i kontrolowanego kształtowania kultury organizacyjnej. Punktem wyjścia powinno być zrozumienie przez wszystkich uczestników organizacji, iż kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmiany strategicznej i powinna się zmieniać, tak jak zmienia się otoczenie oraz uwarunkowania wewnętrzne.
DOIDOI:10.15611/mf.2015.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/30414/Czarnecki_Niedopasowanie_Kultury_Organizacyjnej_Jako_Bariera_We_Wdrazaniu_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?