Teorie dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy a osoby z niepełnosprawnościami

Baha Kalinowska-Sufinowicz

Abstract

The situation of persons with disabilities in the Polish labour market is much less favourable than of the able-bodied. It is worth considering, therefore, what the causes of worse situation of the disabled are in the light of the contemporary economic theories explaining the unequal treatment and the phenomenon of economic discrimination in the labour market in the process of looking for a job, retaining, employment, and unemployment. The aim of the article is to consider the modern economic theories of labour market discrimination in relation to the group of people with disabilities, as well as their revision in the light of the results of public opinion surveys and statistical data relating to Poland in the years 1990–2017. The structure of the article is as follows. At the beginning, the ideas of social inequalities and economic discrimination were introduced and the types of disabilities were enunciated. Then the classification was made, and the discussion about the contemporary economic theories of labour market discrimination against the disabled in phase of: searching for a job, retaining, employment, and unemployment was showed. In the further part, verification of these theories was conducted on the basis of the reports of Public Opinion Research Center and data published by Central Statistical Office. At the end, the summary containing the crucial findings of the article was presented.
Autor Baha Kalinowska-Sufinowicz (WE / KMiBR)
Baha Kalinowska-Sufinowicz
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuTheories of Labour Market Discrimination vs. Disabled
Tytuł czasopisma/seriiNiepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, ISSN 2084-7734, (B 8 pkt)
Rok wydania2017
NrIII (24)
Paginacja12-31
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimdyskryminacja ekonomiczna, nierówne traktowanie, rynek pracy, niepełnosprawność
Słowa kluczowe w języku angielskimeconomic discrimination, unequal treament, labour market, disability
Streszczenie w języku polskimSytuacja osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy jest znacznie mniej korzystna niż osób „pełnosprawnych”. Warto rozważyć zatem, jakie są przyczyny trudniejszej sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych teorii ekonomicznych wyjaśniających nierówne traktowanie i zjawisko dyskryminacji na rynku pracy w procesie poszukiwania pracy, przyjmowania do pracy, zatrudnienia oraz bezrobocia. Celem artykułu jest rozważenie współczesnych teorii dyskryminacji ekonomicznej na rynku pracy w odniesieniu do grupy osób z niepełnosprawnościami, a także ich weryfikacja w świetle wyników badań opinii społecznej oraz danych statystycznych dotyczących Polski w latach 1990–2017. Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej kolejności przedstawiono pojęcie nierówności społecznych i dyskryminacji ekonomicznej, a także rodzaje niepełnosprawności. Następnie dokonano klasyfikacji i omówienia współczesnych teorii dyskryminacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych na rynku pracy w fazie: poszukiwania zatrudnienia, przyjmowania do pracy, zatrudnienia i bezrobocia. W dalszej części dokonano weryfikacji teorii dyskryminacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami na podstawie komunikatów Centrum Badania Opinii Społecznej oraz danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Na zakończenie przedstawiono podsumowanie zawartych w artykule kluczowych ustaleń.
URL http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/424,Teorie-dyskryminacji-ekonomicznej-na-rynku-pracy-a-osoby-z-niepelnosprawnosciami.html
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?