Formalization and Permeability of States's Border and the Level of Development of Border Regions Illustrated on the Example of Lower Silesia and Podlaskie Voivodeships

Łukasz Wróblewski

Abstract

Accession of Poland to the European Union and full application of the Schengen acquits toward Poland changed the level of formalization and permeability of Polish state borders. Polish - German state border started to function as a connecting border as it became an internal border of the European Union. On the other hand, the separating function of Polish-Belorussian border was intensified. The border regions are perceived in the reference books as the areas characterized by the low level of development. A question arises in this context: Is there a relationship between formalization and permeability of state borders and the level of regional development? The aim of this article is to determine the level of development of the border regions LAU-1 (Local Administrative Units) of the Lower Silesia and Podlaskie Voivodeships in the context of their location along the state border which has a different level of formalization and permeability. To this end, a research of reference books on state borders has been made and the level of development of the examined objects has been determined by using a synthetic development index. The study encompassed all districts of Lower Silesia and Podlaskie Voivodeships. The data from Statistical Office in Białystok and Wrocław as of 2011 has been used. In the researched group of border regions not only the least developed regions were indicated, but also the regions characterized by the high level of development. The analysis shows that the regional level of development is dependent on many factors and that a direct relationship between the level of development and the degree of formalization and permeability of state's border should not be indicated.
Author Łukasz Wróblewski (WGM / KE)
Łukasz Wróblewski,,
- Department of European Studies
Other language title versionsFormalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego
Journal seriesStudia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies, ISSN 2083-3725, e-ISSN 2451-182X, (B 9 pkt)
Issue year2014
Vol7
No1
Pages5-23
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishGranice państwa, Region przygraniczny, Rozwój regionalny, Współpraca regionów przygranicznych, Przegląd literatury
Keywords in EnglishState boundaries, Border areas, Regional development, Region cross-border cooperation, Literature review
Abstract in PolishAkcesja Polski do Unii Europejskiej oraz pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen wobec Polski sprawiło, iż zmianie uległ stopień formalizacji i przenikalności polskich granic państwowych. Polsko-niemiecka granica państwowa stając się granicą wewnętrzną Unii Europejskiej zaczęła pełnić funkcje granicy łączącej. Z kolei funkcja dzieląca polsko-białoruskiej granicy państwowej uległa intensyfikacji. Jednocześnie regiony przygraniczne spostrzegane są w literaturze przedmiotu, jako obszary charakteryzujące się niskim poziomem rozwoju. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy istnieje związek formalizacji i przenikalności granic państwowych z regionalnym poziomem rozwoju. Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju regionów przygranicznych LAU-1 (Local Administrative Units] woj. dolnośląskiego i podlaskiego w kontekście ich położenia wzdłuż granicy państwowej o różnym stopniu formalizacji i przenikalności. W tym celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu z zakresu granic państwowych oraz określono poziom rozwoju badanych obiektów z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju. Badanie obejmowało wszystkie powiaty z województwa dolnośląskiego i podlaskiego. W badaniu zostały wykorzystane dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Białymstoku i Wrocławiu za rok 2011. W badanej grupie regionów przygranicznych wskazano zarówno na regiony nisko rozwinięte, jaki i na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem rozwoju. Z przeprowadzonej analizy wynika, że regionalny poziom rozwoju jest zjawiskiem zależnym od wielu czynników i nie należy wskazywać na bezpośredni związek poziomu rozwoju ze stopniem formalizacji i przenikalności granicy państwowej.
URL http://www.ers.edu.pl/pdf-93180-27262?filename=FORMALIZACJA%20I.pdf
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 4.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiArtykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?