Znaczenie podmiotów usługowych dla meblarstwa w Polsce - perspektywa relacji sieciowych i współpracy

Milena Ratajczak-Mrozek , Magdalena Herbeć

Abstract

Within the network approach, companies are seen as part of a wider system of relationships between many actors (entities), activities and resources. In this article the perspective of network relationships and cooperation is adopted to analyse furniture companies in Poland and their relationships with service entities. The purpose of the article is to assess the importance of close cooperation between companies from the furniture industry and service entities. The basis for this assessment is the ARA model (Actors - Resources - Activities), which creates a framework for the analysis of network relationships. The ARA model identifies the key actors and characterises the actions that connect them and the resources which are exchanged by them. The article demonstrates that the mutual commitment of resources of furniture manufacturers and service operators is a manifestation of the multidimensionality of the interrelations between the entities in this market. Due to the dominant share of micro and small enterprises in the structure of the furniture industry, many furniture manufacturers typically prefer to produce the final product on their own. As a result, the relationships between furniture companies and service providers are diversified and depend on the size of the companies as well as the scope of their business activities. Thus, while strong relationships often occur between large furniture producers and service companies from the furniture sector (for example firms providing services in the field of joinery and upholstery), in the case of smaller manufacturers a relatively low frequency and short duration of interactions predominate. The links between furniture producers and service companies outside the furniture industry are diverse as well. The analysis presented of the importance of service entities for the furniture industry shows that the potential of close cooperation is not being fully utilised.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
, Magdalena Herbeć - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
Magdalena Herbeć,,
-
Other language title versionsThe Importance of Service Entities for the Furniture Industry in Poland - The Perspective of Network Relationships and Cooperation
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages27-45
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishwspółpraca, relacje sieciowe, sieć przedsiębiorstw, usługi, meblarstwo
Keywords in Englishcooperation, network relationships, business network, services, furniture industry
Abstract in PolishW podejściu sieciowym przedsiębiorstwa są postrzegane jako fragment szerszego systemu wielu aktorów (podmiotów), działań i zasobów, które wzajemnie na siebie wpływają, a silne relacje związane z bliską współpracą mogą prowadzić do przewagi konkurencyjnej. W artykule perspektywę relacji sieciowych i współpracy wykorzystano do analizy przedsiębiorstw meblarskich w Polsce i ich związków z podmiotami usługowymi. Celem artykułu jest ocena znaczenia, jakie odgrywają podmioty usługowe i bliska współpraca z nimi dla przedsiębiorstw z przemysłu meblarskiego. Podstawę dla tej oceny stanowi tworzący ramy analizy relacji sieciowych model ARA (Actors-Resources-Activities), identyfikując kluczowe podmioty i charakteryzując łączące je działania oraz wymieniane zasoby. Wskazano, że obustronne zaangażowanie zasobów producentów mebli i podmiotów usługowych świadczy o wielopłaszczyznowości powiązań podmiotów na tym rynku. Ze względu na dominujący udział mikro i małych przedsiębiorstw w strukturze podmiotowej meblarstwa, charakterystyczne jest dążenie wielu producentów mebli do produkcji wyrobu finalnego we własnym zakresie. W efekcie relacje przedsiębiorstw meblarskich z usługodawcami są zróżnicowane zarówno w zależności od wielkości podmiotów, których dotyczą, jak i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa charakteryzują zazwyczaj trwałe relacje z usługodawcami z przemysłu meblarskiego, w przypadku mniejszych podmiotów przeważa relatywnie mała częstotliwość interakcji i zbyt krótkotrwały charakter działań skierowanych od mniejszych producentów mebli do usługowych lub usługowo-produkcyjnych zakładów stolarskich i tapicerskich. Zróżnicowane więzi łączą też producentów mebli z podmiotami usługowymi spoza branży. Przedstawiona w artykule analiza znaczenia podmiotów usługowych dla przemysłu meblarskiego wykazała, że potencjał bliskiej współpracy nie jest w pełni wykorzystywany.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_ratajczak-mrozek_herbec.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_ratajczak-mrozek_herbec.pdf 178.37 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?