Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy - weryfikacja hipotezy odwróconego u Williamsona

Wojciech Kisiała

Abstract

An analysis was made of relations between the level of economic growth in selected European Union countries and identified regional inequalities. The theoretical conception adopted to describe and explain those relations was the so-called Williamson hypothesis [1965] in which the relation between the scale of regional inequalities and economic growth is illustrated by a curve shaped like an inverted U. In the analysed group of countries it was possible to observe both, convergence symptoms manifesting themselves in national economies coming ever closer to the mean EU level as well as intra-state divergence tendencies, i.e. widening economic inter-regional differences. The Williamson hypothesis was not verified in an unequivocal way.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsRegional Inequalities vs. Economic Growth - Testing Williamson's Inverted U-Curve Hypothesis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages167-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhipoteza Williamsona, nierówności regionalne, wzrost gospodarczy, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia
Keywords in EnglishWilliamson hypothesis, regional inequalities, economic growth, Poland, Central and Eastern Europe
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym w wybranych krajach Unii Europejskiej a identyfikowanymi nierównościami regionalnymi. Jako koncepcję teoretyczną, ułatwiającą opisanie i wyjaśnienie powyższej zależności, przyjęto tzw. hipotezę Williamsona [1965], zgodnie z którą związek poziomu nierówności regionalnych i wzrostu gospodarczego ilustruje krzywa w kształcie odwróconego U. W świetle przeprowadzonych badań zaobserwowano w analizowanej grupie państw zarówno symptomy konwergencyjne, przejawiające się postępującym zbliżaniem gospodarek narodowych do średniego poziomu Unii Europejskiej, przy równoczesnych wewnątrzkrajowych tendencjach dywergencyjnych, polegających na wzroście gospodarczych zróżnicowań międzyregionalnych. Hipoteza Williamsona nie została jednoznacznie potwierdzona.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.15
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34036&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?