Farmers’ and rural households income as a symptom of material deprivation of countryside in Poland

Andrzej Czyżewski , Łukasz Kryszak

Abstract

The main goal of the article was to assess the level and changes of income in the urban and rural as well as farmers and other socio-economic groups households in the context of material deprivation phenomenon. The second aim was an identification of convergence process between variables describing the income situation of the surveyed groups of households. Additionally, income inequality problems in different types of household as well as multidimensionality of the deprivation concept were also mentioned. All data including average monthly disposable income and the Gini index were provided by Central Statistical Office of Poland. The convergence process was evaluated using an sigma-convergence index. The results showed that in real terms farmers and rural household income has increased, however one may not observed the sigma-convergence process between farmers and other socio-economic groups households, as well as rural and urban households. It was possible to observe a significant level of income inequality among farmers and rural households, which was furthermore increasing in the analyzed period.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsDochody gospodarstw domowych rolników oraz wiejskich gospodarstw domowych jako przejaw deprywacji ekonomicznej wsi w Polsce
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages285-294
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdeprywacja materialna, dochody rozporządzalne, dysparytet dochodowy, sigma-konwergencja, nierówności dochodowe
Keywords in Englishmaterial deprivation, disposable income, income disparity, sigma-convergence, income inequality
Abstract in PolishCelem opracowania była ocena poziomu i zmian dochodów gospodarstw domowych w układzie miasto-wieś oraz rolnicy-pozostałe grupy społeczno-ekonomiczne w kontekście zjawiska deprywacji materialnej oraz identyfikacja ewentualnego procesu konwergencji między zmiennymi opisującymi sytuację dochodową badanych grup podmiotów. Dodatkowo wskazano na problem nierówności dochodowych w poszczególnych typach gospodarstw oraz przedstawiono wielowymiarowość pojęcia deprywacji. Wykorzystano dane GUS w zakresie przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych oraz wskaźnika nierówności Giniego. Proces konwergencji oceniano za pomocą wskaźnika sigma-konwergencji. Wyniki badań wskazują, że w ujęciu realnym wzrastały dochody rolniczych i wiejskich gospodarstw domowych jednak nie obserwuje się procesu sigma-konwergencji między dochodami gospodarstw domowych rolników i innych grup społeczno-ekonomicznych, jak też gospodarstw domowych na wsi i w miastach. Na obszarach wiejskich i wśród gospodarstw domowych rolników obserwuje się znaczny poziom nierówności dochodowych, które w badanym okresie wykazywał tendencję wzrostową.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00298
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/62
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?