Automatyczna analiza wydźwięku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji

Jakub Opałka , Witold Abramowicz , Wioletta Sokołowska , Mateusz Kubaczyk , Karol Fabisz , Tymoteusz Hossa

Abstract

The implementation of the Smart Grid infrastructure caused previously unknown problems connected with processing and analyzing large and diverse data sets. Due to the security of the electricity network and the market participants, the processing and analyzing large data sets should be achieved in the near real-time. Furthermore, the changes in the electricity market have implied a shift from the traditional market model to the customer-oriented market. This is primarily a result of the increasing access to the tools and information which allow consumers to monitor and reduce the energy consumption, and of the customers' growing awareness about the right to change their electricity supplier. Web portals and social media have become a place for discussion, comparison and review of the currently available offers. Thus, the proper analysis of the information published on such websites can be a source of competitive advantage for the electricity suppliers. The article shows a possibility to support the information needs of electricity companies by means of the sentiment analysis of customer's reviews on energy suppliers and on the services they offer.
Author Jakub Opałka (UEP)
Jakub Opałka,,
- Poznań University of Economics and Business
, Witold Abramowicz (WIiGE / KIE)
Witold Abramowicz,,
- Department of Information Systems
, Wioletta Sokołowska (UEP)
Wioletta Sokołowska,,
- Poznań University of Economics and Business
, Mateusz Kubaczyk (UEP)
Mateusz Kubaczyk,,
- Poznań University of Economics and Business
, Karol Fabisz (UEP)
Karol Fabisz,,
- Poznań University of Economics and Business
, Tymoteusz Hossa (UEP)
Tymoteusz Hossa,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsAutomatic Sentiment Analysis of Opinions about Enenrgy Operators as an Element of Support for Decision Making
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No243
Pages257-273
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishanaliza wydźwięku, eksploracja opinii, rynki energii, podejmowanie decyzji biznesowych
Keywords in Englishsentiment analysis, opinion mining, energy markets, business decision making
Abstract in PolishWdrażanie infrastruktury Smart Grid (tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej) spowodowało pojawienie się nieznanych wcześniej problemów związanych z przetwarzaniem oraz analizowaniem dużych i zróżnicowanych zbiorów danych, które z uwagi na bezpieczeństwo sieci i uczestników gry rynkowej powinno być realizowane w czasie niemal rzeczywistym. Co więcej, postępujące na rynku energii elektrycznej zmiany implikują przejście od modelu tradycyjnego do rynku bardziej zorientowanego na klienta. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego dostępu do narzędzi i informacji pozwalających na monitorowanie i redukcję zużycia energii oraz rosnącej świadomości konsumentów odnośnie do przysługującego im prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Portale internetowe czy media społecznościowe stają się miejscem dyskusji, porównania i oceny obecnie dostępnych ofert. Tym samym odpowiednio przeanalizowane informacje publikowane za ich pośrednictwem mogą być źródłem budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Artykuł ocenia możliwości wsparcia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku energii elektrycznej poprzez wykorzystanie analizy wydźwięku opinii klientów o operatorach energetycznych oraz o produktach przez nich oferowanych.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_243/17.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?