Seasonality elements in the production and use of liquid biofuels in Poland and Germany

Michał Borychowski

Abstract

The aim of the paper is to identify elements of seasonality in supply and demand in the liquid biofuels sector in Poland and Germany. An additional purpose is to present forecasts for selected aggregates until 2020. Two research questions have been formulated for their implementation: (1) is biofuel production in Poland higher in spring or summer (due to the seasonality of agricultural raw material production) than e.g. in winter?; (2) Is the consumption of biofuels seasonal in both countries? The research applies quarterly data for the following aggregates from the biofuels sector: for Poland – production and sale of biofuels in the quarters of 2006-2018, for Germany – biofuel consumption in the quarters of 2007-2017, import and export of bioethanol in the quarters of 2007-2015, import and export of esters in the quarters of 2007-2017. The work focuses on identifying seasonal fluctuations in order to identify purified seasonality indicators, so that it is possible to present forecasts for the biofuels sector. The research conducted in the article leads to the conclusions that, in the liquid biofuels sector, in Poland and Germany, there are elements of seasonality, especially in the field of sales / consumption of biofuels, which in turn is the effect of the changing demand for traditional fuels in which liquid biocomponents are admixed or (less often) used separately as fuel. Differences in the values of variables in Poland and Germany in quarters, in the analysed periods, can be significant – they usually reach several dozen (up to even over 100%), although in nominal terms these differences are usually several or several percentage points. The consumption of biofuels in both countries was higher in the second and third quarters, i.e. in the spring-summer period than others.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsElementy sezonowości w produkcji i zużyciu biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No4
Pages43-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiopaliwa ciekłe, Polska, Niemcy, sezonowość
Keywords in Englishliquid biofuels, Poland, Germany, seasonality
Abstract in PolishCelem pracy jest identyfikacja elementów sezonowości w podaży i popycie w sektorze biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie prognoz dla wybranych agregatów do 2020 roku. Dla ich realizacji sformułowano dwa pytania badawcze: (1) czy produkcja biopaliw w Polsce jest wyższa w okresie wiosennym lub letnim (ze względu na sezonowość produkcji surowców rolnych) niż np. zimą? (2) czy zużycie biopaliw charakteryzuje się sezonowością w obu krajach? Do badań wykorzystano dane kwartalne dla następujących agregatów z sektora biopaliw: dla Polski: produkcja oraz sprzedaż biopaliw w kwartałach lat 2006-2018; dla Niemiec: zużycie biopaliw w kwartałach lat 2007-2017, import i eksport bioetanolu w kwartałach 2007-2015, import i eksport estrów w kwartałach 2007-2017. Skoncentrowano się na wyodrębnieniu wahań sezonowych w celu identyfikacji oczyszczonych wskaźników sezonowości, aby następnie możliwe było przedstawienie prognoz dla sektora biopaliw. Stwierdzono, że w sektorze biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech występują elementy sezonowości, szczególnie w zakresie sprzedaży/zużycia biopaliw, co z kolei jest efektem zmieniającego się popytu na tradycyjne paliwa, w których biokomponenty ciekłe stanowią domieszkę lub (rzadziej) są stosowane jako samodzielne paliwo. Różnice w wartościach zmiennych w Polsce i Niemczech w poszczególnych kwartałach w analizowanych okresach były znaczące – przeważnie sięgały kilkadziesiąt procent (do nawet ponad 100%), mimo że w ujęciu nominalnym te różnice wynoszą przeważnie kilka lub kilkanaście punktów procentowych. Zużycie biopaliw w obu krajach było wyższe w drugim i trzecim kwartale, czyli w okresie wiosenno-letnim, niż w pozostałych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5145
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=193912
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?