Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej

Justyna Majewska , Tomasz Napierała , Maciej Adamiak

Abstract

Purpose. Presentation of authors' own method based on ICTs for the description of a tourism space's attractiveness. Method. Using ICTs (application Geosearch Integration Engine was developed during the research process) for collecting geographical data on multimedia content published in the Internet and using exploratory methods of spatial analysis and spatial analysis of point data for the description of atourism space's attractiveness . The study was conducted in July 2016 for the metropolitan area of Kraków based on the multimedia content of Wikimedia Commons. Findings. The presented method created by the authors' makes the description and assessment of the attractiveness of a tourism space more complex. Perception of the geographical space by tourists (as a population, not particular people) is enabled. This makes the presented method valuable for both the tourism industry and regional policy. The study showed the significant potential of using ICTs and GIS tools for collecting and processing the data on tourists' perception and behaviour in tourism space was indicated as the study was conducted. Research and conclusion limitations. The Geosearch Integration Engine does not allow for the selection of photographs published only by tourists. Thus, all the multimedia and photo files in Wikimedia Commons were investigated based on an assumption of universal nature regarding the attractiveness of a tourism space. Therefore, development of this application is strongly recommended. Practical implications. Using ICTs for the measurement of tourists' perception of a tourism space's attractiveness should enable development of business analytics for tourism enterprises and increase effectiveness of tourism destination management. Originality. Elimination of the disadvantages of the methods used so far to describe the attractiveness of tourism spaces. The investigated methods based hitherto on static measurement of supply-side elements of tourism spaces (attractions, infrastructure, accessibility). On the other hand, demand-side methods based on imperfect public statistics on the number of tourists hosted in tourist accommodation establishments. Type of paper. The article presents findings from empirical research.
Author Justyna Majewska (WGM / KMSG)
Justyna Majewska,,
- Department of International Economics
, Tomasz Napierała
Tomasz Napierała,,
-
, Maciej Adamiak - Harman International
Maciej Adamiak,,
-
Other language title versionsUsing New Information and Communication Technologies for the Description of Tourism Space
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No41
Pages309-339
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishprzestrzeń turystyczna, atrakcyjność turystyczna, nowe technologie, Krakowski Obszar Metropolitalny, Wikimedia Commons
Keywords in Englishtourism space, tourism attractiveness, ICT, Metropolitan area of Kraków, Wikimedia Commons
Abstract in PolishCel. Prezentacja koncepcji metodycznej opisu atrakcyjności przestrzeni turystycznej z wykorzystaniem narzędzia ICT. Metoda. Wykorzystanie nowych technologii (przygotowana w ramach badania aplikacja Geosearch Integration Engine) do zgromadzenia danych geograficznych nt. treści multimedialnych publikowanych w Internecie oraz metod eksploracyjnej analizy danych przestrzennych i analizy przestrzennych danych punktowych do opisu atrakcyjności turystycznej przestrzeni. Badanie zrealizowano w lipcu 2016 roku dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z wykorzystaniem treści zamieszczonych w serwisie Wikimedia Commons. Wyniki. Zaprezentowana metoda umożliwia pełniejszą ocenę atrakcyjności turystycznej obszaru. Uwzględnia dodatkowy, cenny z punktu widzenia praktyki gospodarczej i polityki regionalnej wymiar analizy atrakcyjności turystycznej, tj. postrzeganie przestrzeni przez turystę - w odniesieniu do całej populacji turystów na danym obszarze (a nie tylko pojedynczych osób). Badanie ujawniło duży potencjał wykorzystania narzędzi ICT oraz GIS do pozyskiwania i przetwarzania informacji o percepcji i zachowaniu turystów w przestrzeni w ujęciu dynamicznym. Ograniczenia badań i wnioskowania. Na obecnym etapie rozwoju zaproponowanego narzędzia badawczego nie było możliwe wyselekcjonowanie zdjęć publikowanych tylko przez turystów. Analizowano wszystkie pliki ze zdjęciami przy upraszczającym założeniu, że atrakcyjność przestrzeni ma charakter uniwersalny. Implikacje praktyczne. Pomiar percepcji atrakcyjności turystycznej z wykorzystaniem narzędzi ICT może przyczynić się do wzmocnienia analityki biznesowej na potrzeby podmiotów gospodarki turystycznej oraz poprawy efektywności zarządzania obszarami recepcji turystycznej. Oryginalność. Eliminacja zdiagnozowanych niedostatków stosowanych dotąd metod opisu atrakcyjności turystycznej. Dotychczasowe metody bazowały głównie na statycznych miarach odnoszących się do elementów podażowych przestrzeni turystycznej (walorów, zagospodarowania, dostępności). Metody popytowe opierały się przede wszystkim na ułomnych statystykach publicznych dotyczących liczby korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*24 (2021-01-07)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?