Endogeniczna wartość dóbr publicznych na obszarach wiejskich: przypadek Pomorza Zachodniego

Bazyli Czyżewski , Anna Matuszczak , Agnieszka Brelik

Abstract

The aim of the paper was to test a new approach to the valuation of public goods in rural areas referred to as the "Economic Rent Valuation Method" (ERV ). The authors use the concept of producer and consumer rent. The assumption assumes that public goods exert an endogenous influence on resources and their productivity, but do not appear in the model as exogenous variables. The authors test this method on the basis of an examination of public goods as endogenous determinants of income from agrotourism of West Pomerania region in Poland. The endogenous influence of environmental and cultural public goods was confirmed, which increased the marginal effects of the supply variables and weakened the effects of demand factors.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), MNiSW [80]
Agnieszka Brelik,,
-
Other language title versionsEndogenous Value of Public Goods in Rural Areas: The Case of West Pomerania Region
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol20
No5
Pages48-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary wiejskie, dobra publiczne, wycena rynkowa, ceny hedoniczne
Keywords in Englishrural areas, public goods, market valuation, hedonic pricing
Abstract in PolishCelem artykułu jest przetestowanie nowego podejścia do wyceny dóbr publicznych na obszarach wiejskich określanego mianem "metody waloryzacji renty ekonomicznej" - ERV (Economic Rent Valuation). Wykorzystano w nim koncepcję renty producenta i konsumenta. Sformułowano hipotezę, że dobra publiczne wywierają endogeniczny wpływ na zasoby i ich produktywność, choć nie występują w modelu jako zmienne egzogeniczne. Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie badania dóbr publicznych jako endogenicznych determinant dochodów z agroturystyki w regionie Pomorza Zachodniego w Polsce. Potwierdzono endogeniczny wpływ środowiskowych i kulturowych dóbr publicznych, który zwiększał efekty marginalne zmiennych podażowych i osłabiał efekty czynników popytowych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6679
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=181623&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?