Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi

Katarzyna Suszyńska

Abstract

Each country has some form of housing stock built and maintained with the aim of satisfying housing needs of households unable to independently purchase or rent units on the open market. In contrast to the housing companies operating in the commercial sector, the statutory duty of public housing organizations is fulfilling the social mission as well as accomplishing tasks set out in the local housing policy. Although the concept of social housing in the European Union is built on common virtues, the methods and tools of its implementation vary depending on housing policy, availability of funds allocated for this purpose, as well as condition and size of the housing stock. Yet it is noticeable that some common trends occur across the Union, e.g. reduction of government intervention in the sphere of housing, as well as cutting public expenditures in this segment. The consequence is a progressive decentralization of housing policy and privatization of tasks related to housing. The socioeconomic and political transformation in the EU has forced social housing companies to shift their position towards the private sector. This movement is particularly evident in the field of social housing management. The aim of the paper is to present the conditions that entail creating a new paradigm within social housing management in the European Union, and to discuss trends in the segment and their probable consequences in the future. The Swedish model serves as an example. It was selected for the study mainly because we can currently observe extensive changes to the model.
Author Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe New Paradigm of Social Housing Management
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No45/1
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmieszkalnictwo społeczne, budownictwo społeczne, zarządzanie mieszkaniami społecznymi
Keywords in Englishsocial housing, social housing management, new paradigm of social housing
Abstract in PolishW każdym państwie funkcjonują zasoby mieszkań budowanych i utrzymywanych z zamiarem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych niezdolnych do samodzielnego nabycia mieszkań na wolnym rynku. W odróżnieniu od przedsiębiorstw mieszkaniowych działających w sektorze komercyjnym statutowym obowiązkiem organizacji mieszkaniowych funkcjonujących na rynku mieszkalnictwa społecznego jest między innymi pełnienie misji społecznej i realizacja zadań wynikających z lokalnej polityki mieszkaniowej. Choć koncepcja społecznego budownictwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej zbudowana jest na wspólnej idei, sposoby i narzędzia jej realizacji różnią się w zależności od obranej przez dane państwo polityki mieszkaniowej, dostępności środków przeznaczonych na ten cel, jak i stanu oraz rozmiaru zasobów mieszkaniowych. Nie sposób jednak nie zauważyć pewnych wspólnych dla całej Unii tendencji, to jest do zmniejszania interwencjonizmu rządowego w sferę mieszkalnictwa, a także do ograniczania wydatków publicznych na ten segment. Konsekwencją jest postępująca decentralizacja polityki mieszkaniowej oraz prywatyzacja zadań związanych z mieszkalnictwem. Przeobrażenia gospodarcze, społeczne i polityczne wymusiły na organizacjach mieszkaniowych działających w segmencie mieszkalnictwa społecznego przesunięcie swojej pozycji na rynku nieruchomości w kierunku sektora prywatnego. Przesunięcie to jest szczególnie widoczne w zakresie zarządzania społecznymi mieszkaniami czynszowymi. W artykule omówiono przesłanki tworzenia się nowego paradygmatu zarządzania zasobami budownictwa społecznego w krajach Unii Europejskiej, kierunki zmian, jak i prawdopodobne konsekwencje w przyszłości. Posłużono się przykładem Szwecji jako pioniera we wdrażaniu nowego paradygmatu, a także kraju, w którym omówione zmiany przebiegają w sposób najbardziej wyrazisty
DOIDOI:10.18276/sip.2016.45/1-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/361/article/5839/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?