Wyniki prośrodowiskowe w łańcuchach dostaw – ujęcie kontekstualne

Anna Maryniak

Abstract

The aim of this research is to draw attention to the positive results connected with the implementation of environmental activities in supply chains and to determine if contextual conditions, in which companies operate, are influencing the level of the achieved environmental efficiency. The subjects of the research were the Polish production companies. The empirical research was conducted with the use of own survey questionnaire. Among others, it was proven that the higher level of environmental results for internal and external stakeholders achieve companies, which have balanced purchasing powers both on the side of suppliers and customers, participate in international supply chains and have diversified production profile in respect of decoupling points, these that are large enterprises and companies, which are outsourcing transport activities to a lesser extent. Also, it was concluded that regardless of the group, the sets of the most often achieved results are similar.
Autor Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak
- Katedra Logistyki i Transportu
Inne wersje tytułuEnvironmental results in supply chains – contextual approach
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Jakości, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862, (B 11 pkt)
Rok wydania2018
Nr6
Paginacja33-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzielony łańcuch dostaw, wydajność środowiskowa, moderatory, CSR, wyniki GSCM
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen supply chain, environmental efficiency, moderators, CSR, GSCM performance
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszych rozważań jest zwrócenie uwagi na pozytywne wyniki związane z wdrożeniem aktywności prośrodowiskowych w łańcuchu dostaw oraz wskazanie, czy uwarunkowania kontekstualne, w jakich działają przedsiębiorstwa, wpływają na poziom osiąganej wydajności prośrodowiskowej. Przedmiotem badań są polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Między innymi dowiedziono, że wyższy poziom wyników prośrodowiskowych wypracowanych na rzecz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych osiągają przedsiębiorstwa, które posiadają wyrównane siły przetargowe zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców, uczestniczą w międzynarodowych łańcuchach dostaw, posiadają zdywersyfikowany profil produkcji pod względem punktu rozdziału towarów, są przedsiębiorstwami dużymi oraz te, które w mniejszym stopniu dokonują outsourcingu zadań transportowych. Stwierdzono także, że niezależnie od przynależności do danej grupy klasyfikacyjnej zestaw najczęściej otrzymywanych wyników jest podobny.
DOIDOI:10.15199/48.2018.6.6
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?