Słabość przewag konkurencyjnych – zjawisko utowarowienia w globalnych łańcuchach dostaw

Magdalena Kopeć

Abstract

The global struggle between competing companies leads inevitably to a distortion of their equilibrium as well as deteriorating their short-term competitive advantages − which alongside with strategic goals form the core category in the strategic management process of nearly every organization, including supply chain management. This phenomenon, or rather this process, increases in significance when incorporating three most favored models of commodification pitfall occurrences (Deterioration trap, Proliferation trap, Escalation trap) along with potential strategies for solving the dilemmas of modern enterprises, depicted in the first section of this elaboration. The second segment, however, contains a comparative analysis of methods and conditions for acquiring competitive advantage in reference to two fundamental supply chain strategies, as well as identifying the prerequisites for successfully functioning supply chains in a “commodified” environment. The content of this elaboration is dedicated towards scientists and business practitioners due to its importance in the decision making process in the field of global supply chain management.
Author Magdalena Kopeć (WZ / KLiT)
Magdalena Kopeć,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsFrailty of competitive advantage – the phenomenon of commodification in global supply chains
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages105-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłańcuch dostaw, utowarowienie, przewaga konkurencyjna, strategie łańcucha dostaw
Keywords in Englishsupply chain, commodification, competitive advantage, supply chain strategies
Abstract in PolishGlobalna walka konkurencyjna między przedsiębiorstwami prowadzi nieuchronnie do zaburzenia ich równowagi i niszczenia nawet krótkookresowych przewag konkurencyjnych, które jak wiadomo, obok celów strategicznych stanowią podstawową kategorię zarządzania strategicznego niemalże każdej organizacji, w tym i łańcuchów dostaw. Zjawisko to, albo nawet proces, jest o tyle istotne, gdy uwzględni się dodatkowo trzy najczęściej występujące modele powstawania pułapki utowarowienia (model pogarszania się jakości, model rozmnożenia produktów, model eskalacji) oraz strategie mogące rozwiązać współczesne dylematy przedsiębiorstw, które opisano w pierwszej części opracowania. W drugiej jego części przeprowadzono analizę porównawczą sposobów i warunków zdobywania przewag konkurencyjnych w odniesieniu do dwóch podstawowych strategii łańcuchów dostaw oraz zidentyfikowano warunki sukcesu łańcuchów dostaw funkcjonujących w warunkach „utowarowienia”. Tworząc w ten sposób treść, która dla naukowców i praktyków gospodarczych jest istotna w procesie podejmowania decyzji w obszarze zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.08
URL www.dbc.wroc.pl/publication/53862
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGlobalne i lokalne strategie logistyczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?