Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE

Piotr Idczak

Abstract

The relationships between the number of vacancies and unemployment expressed on the basis of the Beveridge curve showed that inefficiency of the mechanism of matches in the EU labor market has increased compared with the period before the crisis. The Beveridge curve was shifted to the right, which means that it could set a new short‑term market equilibrium characteristic for a period of economic slowdown largely determined by real non‑cyclical factors. The reasons for the mismatch in the EU labour market are mainly described by inadequate professional training of employees, relatively rigid legal framework for labour market policy and the low mobility of intra‑EU residents.
Author Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
Other language title versionsEfficiency of Matching Mechanism in the EU Labour Market
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol32
No2
Pages109-125
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishniedopasowanie strukturalne, bezrobocie strukturalne, krzywa Beveridge’a, punkt równowagi, wskaźnik niedoboru siły roboczej
Keywords in Englishstructural mismatch, structural unemployment, the Beveridge curve, market equilibrium, labour shortage indicator
Abstract in PolishRelacja pomiędzy liczbą wakatów a  bezrobociem, przedstawiona na podstawie krzywej Beveridge’a, wykazała, iż na unijnym rynku pracy nastąpił wzrost nieefektywności funk‑ cjonowania mechanizmu dopasowań w  porównaniu z  okresem sprzed kryzysu. Krzywa Beveridge’a przesunęła się w prawo, co oznacza, że mógł się ukształtować nowy krótko‑ okresowy punkt równowagi rynkowej, charakterystyczny dla okresu spowolnienia gospo‑ darczego, determinowany w znacznej mierze przez czynniki realne o charakterze niecy‑ klicznym. Przyczynami występującego niedopasowania na rynku pracy UE są głównie niewłaściwe przygotowanie zawodowe pracowników, stosunkowo sztywne ramy prawne regulujące funkcjonowanie polityki rynku pracy, a także niska mobilność wewnątrzunijna mieszkańców.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.4663
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?