The Influence of Organisational Culture of Polish Companies on Their Cooperative Relationships

Michał Chomicki

Abstract

Background. Organisational culture in the context of cooperative relationships is a viable research area. However, based on literature review the influence of organisational culture on these relationships is not a primary research topic of Polish or foreign scientists. Hence, this paper was designed to fill in the identified gap. Research aims. The aim of this paper is to indicate the relationship between the shape of organisational culture of Polish companies and beneficialness of the shape of cooperative relations between these companies with particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to identifying the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and description of the concept of organisational culture, including its influence on cooperation between companies. The empirical part of this paper was devoted to the description of the conducted research and its results. Methodology. The study was conducted in early 2016 on a random sample of 97 Polish companies, i.e. companies that are based in the Republic of Poland. The survey questionnaire was sent to 493 companies (regardless of size, industry, and geographical region), 114 of which responded with answers. In the process of verification of the consistency of the received responses, 17 of them were rejected due to inaccuracies and other defects. The survey used the respondents’ indications of prevailing values ​​in relations with employees, which describe the organisational culture and the indication of the beneficialness of the shape of cooperative relationships with suppliers, customers, and co-opetitors (in the framework of coopetitive relations). The chi-squared independence tests were used to demonstrate the dependencies. Key findings. In conclusion, it turned out that the key to the beneficial shape of cooperative relationships can be found in the presence of preferred values ​​of flexibility and freedom of action and the orientation of internal affairs. However, the preference of the mentioned values ​​only affects the beneficialness of the shape of the cooperative relations with the customers.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsWpływ kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw na ukształtowanie ich relacji kooperacyjnych
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie], ISSN 1643-5494, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol16
No3
Pages93-106
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkultura organizacyjna, relacje międzyorganizacyjne, relacje kooperacyjne, korzystność
Keywords in Englishorganisational culture, inter-organisational relationships, cooperative relationships, beneficialness
Abstract in PolishTło badań. Kultura organizacyjna w kontekście relacji kooperacyjnych jest istotnym obszarem badawczym. Jednakże, opierając się na przeglądzie literatury, można stwierdzić, że wpływ kultury organizacyjnej na te relacje nie jest głównym tematem badawczym polskich lub zagranicznych naukowców. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia zidentyfikowanej luki. Cel badań. Celem tego artykułu jest wskazanie związku pomiędzy ukształtowaniem kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych między tymi przedsiębiorstwami oraz ich poszczególnymi rodzajami kooperantów. Część teoretyczna została poświęcona identyfikacji roli powiązań kooperacyjnych we współczesnym otoczeniu gospodarczym oraz określeniu pojęcia kultury organizacyjnej, w tym jej wpływu na relacje kooperacyjne między firmami. Część empiryczna została poświęcona opisowi przeprowadzonych badań i ich wyników. Metodologia. Badanie zostało przeprowadzone na początku 2016 r. na losowej próbie 97 polskich przedsiębiorstw, tj. firm mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Kwestionariusz ankiety został przesłany do 493 firm (niezależnie od wielkości, branży i regionu geograficznego), z których 114 go wypełniło. W procesie weryfikacji spójności otrzymanych odpowiedzi 17 z nich zostało odrzuconych z powodu niedokładności i innych wad. W badaniu wykorzystano wskazania respondentów o przeważających wartościach w relacjach z pracownikami, które opisują kulturę organizacyjną, oraz wskazania na poziom korzystności ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami i konkurentami (w ramach relacji koopetycyjnych). Testy niezależności chi-kwadrat wykorzystano do przedstawienia zidentyfikowanych zależności. Kluczowe wnioski. W wyniku przeprowadzonego postępowania badawczego stwierdzono, że kluczem do korzystnego ukształtowania stosunków kooperacyjnych jest obecność w przedsiębiorstwie wartości elastyczności i swobody działania oraz ukierunkowanie na sprawy wewnętrzne. Należy jednak podkreślić, że występowanie wspomnianych wartości wpływa jedynie na korzystne ukształtowanie stosunków kooperacyjnych z klientami
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.17.023.7543
URL www.ejournals.eu/pliki/art/11312/
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?