The Model Approach to Linking Innovation Announcements and Market Value of Equity in Service Sector

Dawid Szutowski , Julia Szułczyńska

Abstract

Despite the research conducted in this field of innovation the attempt to model the effects of communicating innovation through announcements on market value changes has not been undertaken yet. Thus the purpose of the present research was to model the relationship between communicating innovation and market value of service companies. Summary of the existing evidence relied on such methods of systematic literature studies as SALSA, one step forward and backward snowballing, meta-synthesis and mapping review procedure. In order to represent the relationship between innovation and market value in services a conceptual model is proposed. It encompasses seven innovation-level and seven firm-level predictors. It covers also interaction and second-order effects.The research was burdened with several limitations. Namely it was limited to papers published in English and included scientific articles and conference proceedings only. Further quantitative research aiming at testing the model empirically seems beneficial from the point of view of model development.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
, Julia Szułczyńska (WT / KPPJ)
Julia Szułczyńska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsWpływ ogłoszeń o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw sektora usług rynkowych. Ujęcie modelowe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages425-435
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, wartość rynkowa, sektor usługowy, przedsiębiorstwa usługowe
Keywords in Englishinnovation, market value, service sector, service companies
Abstract in PolishCelem niniejszego badania było stworzenie modelu opisującego relację pomiędzy komunikowaniem innowacji a wartością dla akcjonariuszy tych przedsiębiosrtw. Syntezy dotychczasowych dociekań naukowych dokonano na podstawie systematycznych studiów literaturowych z wykorzystaniu metod: Salsa, forward i backward snowballing, meta-syntezy oraz mapowania (ang. mapping review). Zależności pomiędzy innowacjami a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw usługowych przedstawiono za pomocą modelu koncepcyjnego. Model obejmuje siedem zmiennych na poziomie innowacji oraz siedem zmiennych na poziomie przedsiębiorstwa. Model zawiera również efekty interakcyjne i efekty wyższego rzędu. Przeprowadzone badanie nie było wolne od ograniczeń. Zostało ograniczone do prac opublikowanych w języku angielskim oraz uwzględniło wyłącznie artykuły naukowe i materiały konferencyjne. Z punktu widzenia dalszego rozwoju modelu, wydaje się uzasadnione przeprowadzenie badań ilościowych umożliwiających jego weryfikację empiryczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.39
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38112&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?