The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study

Małgorzata Macuda , Łukasz Matuszak , Ewa Różańska

Abstract

Purpose. Right now, the issue of Corporate Social Responsibility (CSR) lies within the scope of interest of various fields of social science and practice, including the science and practice of accounting. Numerous research works stress how accounting, particularly in terms of corporate reporting, is closely connected to the concept of CSR. The number of studies concerning especially CSR reporting has increased in recent years all over the world, but in Poland CSR reporting is a new field not yet covered by many current research papers. The main purpose of this work is to present the concept of CSR in the theory and practice of accounting. Design/methodology/approach. The research paper comprises a literature review and a content analysis. The literature review was conducted in the first part of the work, which was devoted to the presentation of the idea of corporate social responsibility in the context of accounting and corporate reporting, and also in the second part, which contains an overview of the most well-known and comprehensive global standards related to CSR reporting. The content analysis was used in the final part of the work to examine the disclosures of CSR in annual reports and separate reports (Management commentary, communications) on a population of Polish stock exchange companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) Main Market as of 31 October 2013, which are also listed in the WIG-Poland index and the RESPECT Index – the first Polish, and one of the few European indexes of socially responsible companies. Findings. It has been determined that among Polish public companies listed on the WSE, which are also listed in the WIG-Poland index, only 6% operate in a socially responsible manner according to the RESPECT criteria, and less than 4.6% of all companies listed in the WIG-Poland and 70% of RESPECT index companies prepare separate CSR reports. Out of all the companies that prepare separate CSR reports, 93% prepare ESG reports (Environment, Social, Governance), but to a different scope. Out of all the companies preparing separate CSR reports, 70% followed the GRI Guidelines. The percentage share of companies whose CSR reports were verified by an independent external auditor is not very high – 18%. Among the companies that prepared separate CSR reports and are listed in the RESPECT Index, only one prepared an integrated annual report for the year 2012. Research limitations/implications. The authors are aware of the limited subjective scope which might lead to some restrictions when extrapolating the results onto all the companies operating in Poland. Moreover, it cannot be excluded that companies not listed on the WSE also prepare CSR reports. This is why any attempt to apply the conclusions from this study to the general population may lead to erroneous results.
Author Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
, Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
, Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol84
No140
Pages115-137
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishspołeczna rachunkowość, zintegrowana sprawozdawczość przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Keywords in Englishsocial accounting, integrated corporate reporting, corporate social responsibility
Abstract in PolishCel. Współcześnie kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) leży w zakresie zainteresowania różnych dziedzin nauki i praktyki społecznej, w tym nauki i praktyki rachunkowości. Liczne prace badawcze podkreślają jak rachunkowość, a w szczególności sprawozdawczość przedsiębiorstw, jest ściśle związana z pojęciem CSR. W ostatnich latach na całym świecie liczba badań dotyczących raportowania CSR istotnie wzrosła. Niemniej w Polsce raportowanie CSR to nowa dziedzina badawcza i jej dorobek naukowy jest bardzo skromny. Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji CSR w teorii i praktyce rachunkowości. Projektowanie/metodologia/podejście. W artykule wykorzystano zarówno przegląd literatury, jak i metodę analizy zawartości. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury dotyczącej idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu dokonano przeglądu najbardziej znanych i kompleksowych światowych norm sprawozdawczości CSR. Metodę analizy zawartości wykorzystano w badaniu empirycznym w trzeciej części artykułu, w celu zbadania ujawnień CSR w raportach rocznych i oddzielnych raportach (komentarzach zarządu). Badaniem objęto populację polskich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 31 października 2013 r., które są również notowane w indeksie WIG-Poland oraz RESPECT Index – pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych europejskich indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie. Wyniki. Stwierdzono, że wśród polskich spółek publicznych notowanych na GPW, które są wymienione w indeksie WIG-Poland tylko 6% działa w sposób społecznie odpowiedzialny i są one notowane w indeksie RESPECT. Mniej niż 4,6% wszystkich spółek notowanych w WIG-Poland oraz 70% firm z indeksu RESPECT przygotowuje oddzielne raporty CSR. Spośród wszystkich firm, które przygotowują oddzielne raporty CSR, 93% przygotowuje raporty ESG, ale w różnym zakresie informacyjnym. Spośród wszystkich spółek przygotowujących oddzielne raporty CSR, 70% spółek stosuje wytyczne GRI. Procentowy udział firm, których raporty CSR były weryfikowane przez niezależnego audytora zewnętrznego, wynosi 18%. Wśród firm, które przygotowują oddzielne raporty CSR i są notowane w indeksie RESPECT, tylko jedna spółka przygotowała jeden zintegrowany raport roczny za rok 2012. Ograniczenia badania/implikacje. Autorzy zdają sobie sprawę z ograniczonego zakresu podmiotowego, co może prowadzić do pewnych ograniczeń przy ekstrapolacji wyników na wszystkie spółki działające w Polsce. Co więcej, nie można wykluczyć, że spółki nienotowane na GPW również przygotowują raporty CSR. Dlatego też każda próba zastosowania wniosków z tego badania do populacji ogólnej może prowadzić do błędnych wyników.
DOIDOI:10.5604/16414381.1173808
URL https://ztr.skwp.pl/api/files/view/64865.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*31 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?