Changes in agricultural markets in Poland following its accession to the European union

Andrzej Czyżewski , Dariusz Czakowski

Abstract

This article attempts to determine the most significant tendencies and changes observed in Poland’s core markets of agricultural products, which occurred during the period preceding Poland’s accession to the European Union (1994-2003) and after the accession (2004-2013). The key markets of agricultural products include markets with the largest value of commodity production during the analysed period, such as cereals, potatoes, sugar beet, rapeseed, fruit, vegetables, pork, beef and poultry, cows’ milks and eggs. The development of domestic production, consumption and real purchasing prices were observed and compared in order to achieve the main objective. The research was preceded by the characterisation of macroeconomic and resource conditionalities of agricultural production as well as the trade balance of the Polish agri-food sector. On the basis of the conducted studies, there were singled out three groups of markets in which the situation during the period following Poland’s accession to the EU developed in a similar way.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Dariusz Czakowski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dariusz Czakowski,,
-
Other language title versionsZmiany na rynkach rolnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol21
No2
Pages138-150
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrynki rolne, integracja europejska
Keywords in Englishagricultural markets, European integration
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę określenia najistotniejszych tendencji i zmian zaobserwowanych na podstawowych rynkach produktów rolnych w Polsce, które nastąpiły w okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1994-2003) oraz po niej (2004-2013). Do podstawowych rynków produktów rolnych zaliczono rynki charakteryzujące się największą wartością produkcji towarowej w badanym okresie, takie jak: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, owoce, warzywa, mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe, mleko krowie i jaja. Realizacji celu głównego posłużyła obserwacja i porównanie kształtowania się krajowej produkcji i zużycia oraz realnych cen skupu. Badania poprzedzono scharakteryzowaniem uwarunkowań makroekonomicznych i zasobowych produkcji rolnej oraz bilansu wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono trzy grupy rynków, na których sytuacja w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej kształtowała się w zbliżony sposób.
DOIDOI:10.1515/manment-2017-0010
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-2/manment-2017-0010/manment-2017-0010.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?