Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości

Szymon Stereńczak

Abstract

Purpose - The aim of the article is to do the characteristics of existing measures of capital market liquidity and to examine whether the indications of these measures are positively correlated. Design/methodology/approach - The study was based on an analysis of the correlation between liquidity indicators for the largest companies on the Warsaw Stock Exchange. Findings - No or negative correlation between a majority of indicators measuring different aspect of liquidity shows that the choice of a measure of liquidity may have an impact on the result of the study of its determinants, or impact on demanded return of stocks. The study also found that proxies for transactional costs are uncorrelated in a statistically significant way. Originality/value - The test results provide a basis for seeking a new measure of liquidity of the capital market, which would have include all of its aspects.
Author Szymon Stereńczak (WZ / KFP)
Szymon Stereńczak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsProblems in Measuring the Transactional Liquidity in Context of its Multi-Dimensionality
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpomiar płynności, płynność rynku, rynek kapitałowy
Keywords in Englishliquidity measurement, market liquidity, stock market
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki istniejących mierników płynności rynku kapitałowego oraz zbadanie, czy ich wartości są ze sobą pozytywnie skorelowane. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikamipłynności obrotu dla największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Brak lub ujemna korelacja między większością wskaźników mierzących poszczególne aspekty płynności wskazuje na to, że dobór miary płynności obrotu może mieć wpływ na wyniki badań jej determinant czy na wymaganą stopę zwrotu z akcji. Badanie wykazało także, że miary aproksymujące poziom kosztów transakcyjnych są ze sobą nieskorelowane w sposób statystycznie istotny. Oryginalność/wartość - Wyniki badań dają podstawę do szukania nowej miary płynności rynku kapitałowego, która oddawałaby jej wieloaspektowość.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-09
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-125.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?