Samozatrudnienie w turystyce jako źródło satysfakcji zawodowej

Marlena Bednarska

Abstract

Purpose. The purpose of the paper is to identify whether there is a relationship between employment status and job satisfaction in the tourism industry. Method. The study draws upon the results of the fifth edition of European Working Condition Survey run by Eurofound in 34 countries. The data analysis involved descriptive statistics, correlations and non-parametric tests. Findings. Research revealed that perceptions of overall satisfaction with work as well as its drivers, except for work-life balance, were higher for self-employed. In the self-employment subsample the strongest correlation with job satisfaction was identified for remuneration level, whereas in the paid employment subsample - for social relations. Research and conclusions limitations. The study is based on secondary source of information; hence the scope and methods of analysis were constrained by available data. It is possible that other factors (not covered in the measurement instrument) contribute to variations in job satisfaction in tourism. Practical implications. Identified linkages between employment status and job satisfaction demonstrated the importance of developing practices that promote individual entrepreneurship and reduce barriers for self-employment. Originality. The present research addresses the knowledge gap in tourism studies pertaining to the quality of work life, which is considered to be an important determinant of the ability to compete for labour resources in the tourism industry. Type of paper. Research article.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsSelf-employment in Tourism as a Source of Job Satisfaction
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2015
No35
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsamozatrudnienie, przedsiębiorczość, satysfakcja z pracy, turystyka, Europa
Keywords in Englishself-employment, entrepreneurship, job satisfaction, tourism, Europe
Abstract in PolishCel. Celem pracy jest zbadanie, czy istnieje współzależność pomiędzy statusem zatrudnienia a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej. Metoda. W analizie wykorzystano wyniki piątej edycji europejskiego badania warunków pracy, przeprowadzonego przez Eurofound w 34 krajach. Dane poddano analizie statystycznej za pomocą metod statystyki opisowej, współczynników korelacji oraz testów nieparametrycznych. Wyniki. Badanie wykazało, że wyższą satysfakcję z pracy w turystyce czerpią pracujący na własny rachunek. Samozatrudnieni przypisali także wyższe oceny wszystkim badanym determinantom zadowolenia z pracy, z wyjątkiem możliwości bezkonfliktowego łączenia życia prywatnego i zawodowego. Wśród prowadzących własną działalność gospodarczą poziom satysfakcji zawodowej był najsilniej skorelowany z wielkością wynagrodzenia, a wśród wykonujących pracę najemną - z relacjami społecznymi. Ograniczenia badań i wnioskowania. Podstawę wnioskowania stanowiły wtórne źródła informacji, które zdeterminowały zakres przedmiotowy badań i dobór metod analizy statystycznej. Nie można wykluczyć, że na zróżnicowanie poziomu satysfakcji z pracy w turystyce miały wpływ inne czynniki, których nie ujęto w narzędziu pomiarowym. Implikacje praktyczne. Zidentyfikowane relacje pomiędzy statusem zatrudnienia a satysfakcją z pracy podkreślają wagę działań wspierających rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, w tym zmierzających do usuwania barier ograniczających podejmowanie pracy na własny rachunek. Oryginalność pracy. Badania stanowią próbę wypełnienia luki poznawczej, dotyczącej czynników wpływających na jakość pracy w turystyce, którą uznaje się za ważną determinantę zdolności gospodarki turystycznej do konkurowania o zasoby pracy. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?