Płeć a zaawansowanie procesu starzenia się ludności państw europejskich

Radosław Murkowski

Abstract

Gender is one of the most important factors characterizing the diversity of population processes in demographic research including the level of aging of various populations. The population aging means that there is an increase in the proportion of old people in the population. However it is very important that we consider age to be the beginning of old age. The article presents the differentiation of the aging process of the population of men and women using traditional and alternative methods of measuring it, including: to measure the proportion of people who have remained the same life expectancy. In the alternative measurement of the advancement of aging, the degree of feminisation of older people is much smaller than in the traditional approach
Author Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsGender and the advancement of demographic aging of European populations
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No3
Pages309-324
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstarzenie się ludności, starość, początek okresu starości, alternatywne miary starzenia się populacji
Keywords in Englishpopulation aging, senility, beginning of the period of old age, alternative measures of population aging
Abstract in PolishPłeć jest jednym z ważniejszych czynników charakteryzujących zróżnicowanie procesów ludnościowych w badaniach demograficznych, w tym również w poziomie starzenia się różnych populacji. Starzenie się ludności oznacza wzrost odsetka osób starych w populacji. Jednakże niezmiernie istotne jest to, jaki wiek uznamy za początek starości. W ramach artykułu zaprezentowane zostało zróżnicowanie zaawansowania procesu starzenia się populacji kobiet i mężczyzn za pomocą tradycyjnych i alternatywnych metod jego pomiaru polegających m.in. na mierzeniu proporcji osób, którym pozostało takie same przeciętne dalsze trwanie życia. W alternatywnym pomiarze zaawansowania starzenia się ludności stopień feminizacji osób starszych jest znacznie mniejszy niż w przypadku tradycyjnego ujęcia
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/2017_30.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?